نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

راز داری

با هیچ کس مگوی غم خویشتن که او - یاد دشمن تو باشد یا دوست دار تو
گر دشمن است از غم تو شادمان شود - ور دوست دار توست، برد غم ز کار تو
فرخ

گفتار راست

گفت تو همیشه راست باید - گر بر تو در خطر گشاید
از گفتن راست، رو مگردان - کز آن شود ارجمند انسان
پیرامن کذب پای مگذار - تا شأن تو نشکند در انظار
کز گفت دروغ نیست بدتر - هرگز صفتی به آدمی در
حیدر علی کمالی

پاکیزه گویی

خواهی چو در حضور بزرگان سخن کنی - پاکیزه گوی و نغز، و گرنه خموش باش
از فصل معرفت اگرت درسی آرزوست - بازی زبان ببند و سراپای گوش باش
سید حسن طبسی