فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

حفظ زبان

ظریف باش و مصاحب نه زفت و هول و گران - که هست مرد سبک روح به ز مردم هول
نه هر چه دانی گوی و نه هر چه تانی کن - که قتل، زاده فعل است و حرب، زاده قول
بهار

سخن جاوید

آن بگو کز تو تا ابد ماند - آن بجو کز تو گور نستاند
به خدا گر زبان خود بندی - در دوزخ به جان خود بندی
دیوان نصرت

نقص بینی

هر که در نقص دید در خود - کامل تر اهل دین شمارش
وان که آیت جهل خواند بر خویش - فرزانه راستین شمارش
هر کو هنر است و عیب خود گفت - با جان هنر قرین شمارش
عالم که به جهل خود مقر شد - از جمله صادقین شمارش
خود را چو ستوده ای نکوهد - عیسای فلک نشین شمارش
منصف که به صدق نفس خود را - خائن شمرد، امین شمارش
و آن که به خود فرو نیامد - پویند حق گزین شمارش
دشنام که خود به خود دهد مرد - سرمایه آفرین شمارش
خاقانی