نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

زبانی دراز

چو به مجمعی در آیی، بنشین خموش و کم گو - سخنی که حاضران راز تو احتراز باشد
نشنیده ای که شمعی، چو به مجمعی در آید - ببرند سر به گازش، چو زبان دراز باشد
اختر طوسی

رنجش دل

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی - ز بامی که برخاست، مشکل نشیند
طیب اصفهانی

حفظ زبان

ظریف باش و مصاحب نه زفت و هول و گران - که هست مرد سبک روح به ز مردم هول
نه هر چه دانی گوی و نه هر چه تانی کن - که قتل، زاده فعل است و حرب، زاده قول
بهار