نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

کم حرفی

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی - چیزی که نپرسند، تو از پیش مگوی
گوش تو دو دادند و زبان تو یکی - یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی
فرخ

پر حرفی

چنان دان که بی شرم و بسیاری گوی - ندارد به نزد کسی آبروی
زبان را نگه دار باید بدن - نباید بدن را به زهر آزدن
فردوسی

زبانی دراز

چو به مجمعی در آیی، بنشین خموش و کم گو - سخنی که حاضران راز تو احتراز باشد
نشنیده ای که شمعی، چو به مجمعی در آید - ببرند سر به گازش، چو زبان دراز باشد
اختر طوسی