نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

طعنه زدن

مکن مجروح دل ها را به طعنه - چو کردی، به شدن سامان ندارد
جراحات سنان درمان پذیر است - جراحات زبان درمان ندارد
ناصر خسرو

سخن بعد از اندیشه

سخن رفته دگر باز نیاید به زبان - اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
تا زمان دگر اندیشه نباید کردن - که چرا گفتم و اندیشه باطل باشد
ابن یمین

زبان سرخ

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد - بهوش باش که سر بر سر زبان نکنی
فرخ