نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

نویسنده : شکیبا سادات جوهری مترجم : تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

عیب جویی

برخیز سحر ناله و آهی می کن - استغفاری ز هر گناهی می کن
تا چند به عیب دیگران در نگری - یک بار به عیب خود نگاهی می کن
شیخ بهایی

طعنه زدن

مکن مجروح دل ها را به طعنه - چو کردی، به شدن سامان ندارد
جراحات سنان درمان پذیر است - جراحات زبان درمان ندارد
ناصر خسرو

سخن بعد از اندیشه

سخن رفته دگر باز نیاید به زبان - اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
تا زمان دگر اندیشه نباید کردن - که چرا گفتم و اندیشه باطل باشد
ابن یمین