فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

شعر

نگه داری زبان

نگه دار زبان تا به دوزخت نبرند - که از زبان بتر اندر جهان زیانی نیست
سعدی

کمال خیر

اهانتی منما اگر اعانتی نکنی - کمال خیر بود اگر اهانتی نکنی
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان - کفایت است مراگر خیانتی نکنی
ملا حبیب الله شریف کاشانی