فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

گفتار حکیمان

حکیمی گفت: مقتل الرجل بین فکیه(366) قتل گاه انسان، میان دو لب و فک اوست.
شیخ بهایی: زبان، حجمی اندک و گناهی بزرگ دارد(367).
لقمان حکیم: یا بنی من لا یملک لسانه یندم(368) ای فرزند! هر کس مالک زبان خویش نباشد، سرانجام پشیمان می شود.
سلمان فارسی: ان أکثر الناس ذنوباً یوم القیامه أکثر هم کلاماً فی معصیه الله(369) کسانی در روز قیامت از همه گناهانشان بیشتر است که سخن آنها در گناه خدا بیشتر باشد.
حکیمی می گوید: لسان المرء خدم الفواد(370) زبان مرد از خادمان دل اوست.
ابوذر غفاری: یا مبتغی العلم ان هذا اللسان مفاتح خیر و مفتاح شر فاختم علی لسانک کما تختم علی ذهب و ورقک(371) ای دانش پژوه! به درستی که این زبان، کلید خوبی و بدی است. پس زبانت را مهر بزن، چنان که بر طلاها و صفحه های کاغذت مهر می زنی.
ابن مسعود: هیچ چیز به زندان کردن، سزاوارتر از زبان نیست(372).
علی بن بکار: خداوند برای هر چیزی دو در قرار داده است، ولی برای زبان چهار در: دو لب، دو درگاه آن و دو رشته دندان، دو درگاه دیگر آن است(373).
ابن طاووس: زبان من، جانور درنده ای است؛ اگر بند از او بردارم و او را رها کنم، مرا می خورد(374).
حکیمی می گوید: اگر کسی را دیدی و می شناسی که از مردم غیبت می کند، در صدد باش تو را نشناسد؛ زیرا بدترین و پست ترین آشنایان چنین افرادی هستند(375).

شعر

نگه داری زبان

نگه دار زبان تا به دوزخت نبرند - که از زبان بتر اندر جهان زیانی نیست
سعدی