فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

دو) لجاجت:

یکی دیگر از عوامل دروغ گویی، لج بازی است: بل أتیناهم با لحق و انهم لکاذبون (133)؛ بلکه حق را برایشان آوردیم و آنان دروغ گویند.

ب) انگیزه های دروغ گویی

دروغ گویان با انگیزه های مختلفی دروغ می گویند. در قرآن کریم به دو نمونه از این انگیزه ها اشاره شده است.

یک)

دروغ گویان برای فریب دیگران، از زبان چرب و نرم خود استفاده می کنند و با سخنان و وعده های دروغ، به مقاصد پلیدشان دست می یابند:
و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطا یا کم و ماهم بحاملین من خطا یا هم من شی ء انهم لکاذبون(134)؛
و کافران به مؤمنان گفتند: از راه ما پیروزی کنید و ما گناهان شما را به گردن می گیریم، ولی چیزی از گناهان ایشان را به گردن نگیرند. به راستی، آنان دروغ گویند.
این گفته دروغی بیش نیست؛ زیرا هر کس مسئولیت رفتار خویش را بر عهده دارد: و لا تزر وازره وزر أخری(135)؛ هیچ گنه کاری بار گناه دیگری را بر ندارد.