فهرست کتاب


نیش و نوش «نقش زبان در نیک بختی و بدبختی انسان »

شکیبا سادات جوهری تهیه شده توسط ک مرکز پژوهش‏های صدا و سیما

یک) بی ایمانی:

خداوند می فرماید: انما یفتری الکذین لا یومنون با یات الله و أو لئک هم الکاذبون(132)؛ جز این نیست که فقط کسانی دروغ می گوید که به نشانه های خدا ایمان نمی آورند.
از این آیه استنباط می شود که مؤمنان هیچ گاه به خدا و نشانه های او دروغ نمی بندند و راه نجات از دروغ گویی و رسیدن به صفای راست گویی، پالایش درون از حجاب پلیدی هاست.

دو) لجاجت:

یکی دیگر از عوامل دروغ گویی، لج بازی است: بل أتیناهم با لحق و انهم لکاذبون (133)؛ بلکه حق را برایشان آوردیم و آنان دروغ گویند.

ب) انگیزه های دروغ گویی

دروغ گویان با انگیزه های مختلفی دروغ می گویند. در قرآن کریم به دو نمونه از این انگیزه ها اشاره شده است.