فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

انجدان

ترکیب شیمیای :
ریشه این گیاه دارای پکتن، اسید مالیک، قندهای مختلف، نوعی رزین و اسانس است. اسانس آن که از ریشه له شده گیاه، تحت اثر بخار آب به دست می آید، دارای راندمان متفاوت بین 1 تا 10 درصد است و اگر این اسانس از ریشه تازه تهیه گردد نوع آن مرغوب تر خواهد بود.
اسانس مذکور، رنگ زرد روشن دارد ولی تدریجاً به مرور زمان قهوه ای تیره گردیده، در 2 تا 4 برابر حجم خود الکل 80 درجه نیز حل می شود.
اسانس مذکور شامل موادی نظیر ترپینئول، اترها و اسیدهای آلی نظیر اسید استیک والرینیک، بنزوئیک، میریستیک و همچنین پینن، دیپانتن و غیره است.
اسانس حاصل از میوه گیاه وزن مخصوص سنگین تر دارد و به علاوه ترکیب شیمیایی آن متفاوت است.

...................) Anotates (.................
1) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
2) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
3) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
4) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
5) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
6) آیا توکل خود حکمت مرا میخواهی باطل کنی. حال اینکه شفا در داروی تو قرار داده ام. به عزت و جلالم تا دارو مصرف نکنی شفا نخواهی یافت.
7) تراوش محتویات عروق به خارج.
8) تخمه خیار و نرنجبین را باید نیم کوب کرده شیره کش نمایند.
9) سه پستان 10 گرم، دارچین 5 گرم، چب بلسان 10 گرم، اسارون 10 گرم، مصطکی 10 گرم، زعفران یک گرم، صبرزرد 5 گرم، عسل 250 گرم
10) مزاج سوداوی.
11) مزاج بلغمی یا لنفاتیک.
12) بستن سر در زمان درد بین مردم شایع است، بهمین علت فوق.
13) گل سرخ نرم کوبیده 20 گرم، عسل یک استکان گلاب 100 گرم.
14) سه پستان 10 گرم، دارچین 5 گرم، حب بلسان 10 گرم، اسارون 10 گرم، اسارون 10 گرم، مصطکی 10 گرم، زعفران یک گرم، صبر زرد 5 گرم، عسل 250 گرم.
15) هندوانه ابوجعل.
16) 10 گرم گل بنفشه را با نبات جوشانده صبح و عصر بدهند.
17) 5 گرم افتیمون را کوبیده با شیر و سکنجبین دو نوبت بدهند.
18) طب الغار، جنتیانا، مرمکی، زراوند از هر کدام 5 گرم.
19) بیضه سگ آبی.
20) اکسید جیوه.
21) سولفور ارسنیک.
22) ریش کبر، ریشه خطمی، ریشه رازیانه، ریشه کرفس از هر کدام 20 گرم.