فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آنغوزه

FERUAL ASSAFOE TIDA
ترکیب شیمیایی :
نوع اشکی و مرغوب آنغوزه داری 62 درصد رزین، 25 درصد صمغ، 3 تا 7 درصد اسانس 28/1 درصد اسید فرولیک آزاد Ac.Feruligue و به مقدار بسیار جزئی از وانیلین Vanilline است. ماده رزینی آنغوزه اگر با پتاس ذوب گردد : رزورسین Resorcine می دهد.
اسانس آنغوزه، مایعی صاف، بی رنگ یا به رنگ زرد روشن یا قهوه ای با بوی سیر و نفرت انگیز است. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 915/0و 938/0 می باشد
بوی بد اسانس آنغوزه مربوط به ترکیبات سولفوره آن به فرمولهای شناخته شده C7 H41 S2 C11 H02 S2 است. این اسانس در مقابل هوا به سرعت اکسیده می شود. شامل دو نوع ترپن، پینن و یک سزکوئی تر پن با بوی لاواند و ترکیبات گوگردداری است که 65 درصد آن را تشکیل می دهند.
در بعضی از نمونه های مرغوب آنغوزه، مقدار اسانس ممکن است به 12 تا 16 درصد برسد.

اوشک

ترکیب شیمیای :
گم آمونیاک دارای 69 درصد ماده رزینی محلول در اثر، 22 درصد صمغ، 8/1 درصد اسانس به مقدار بسیار جزئی، اسید سالیسیلیک آزاد و به تفاوت 3 تا 12 درصد آب می باشد.
بدیهی است به نسبتی که آب آن زیادتر باشد مقدار درصد مواد اصلی آن کمتر خواهد بود.
ماده رزینی گم آمونیاک، شامل اترسالیسلیک آمورزینوتانول - Et - cal - Aumoresinotanalاست که با مقدار کمی از اترهای والریک و بوتیریک همراه می باشد. ماده صمغی آن به خلاف آنغوزه و باریچه، به مقدار زیاد آب محلول بوده، شبیه صمغ بعضی از آکاسیاها مانند صمغ عربی است. از هیدرولیزه آن، گالاکتوز و آرابینوز حاصل می شود اسانس آن به سختی از گم آمونیاک به دست می آید، مایعی بیرنگ و دارای بوئی قوی و نافذ است. این اسانس به مرور زمان زردرنگ می شود. فاقد ترکیبات گوگرددار ولی دارای ترپن های مختلف مانند فرولن Ferulene، یک متن به نام دوره مون Doremone، به فرمول C51 H62 O، استات لینالیل Acet _ Linaligueاستات سیترونل لین Acetacitronelulle الکل ستیلیک Al - cetilyqueو یک الکل دیگر به نام دوره مول Dorenol است. گم آمونیاک اگر تحت اثر الکل 90 درجه جوشان قرار گیرد، نباید بیش از 40 درصد باقیمانده برجای بگذارد. از سوختن قطعات گم آمونیاک معمولا نباید بیش از 5 درصد، خاکستر برجای ماند.

انجدان

ترکیب شیمیای :
ریشه این گیاه دارای پکتن، اسید مالیک، قندهای مختلف، نوعی رزین و اسانس است. اسانس آن که از ریشه له شده گیاه، تحت اثر بخار آب به دست می آید، دارای راندمان متفاوت بین 1 تا 10 درصد است و اگر این اسانس از ریشه تازه تهیه گردد نوع آن مرغوب تر خواهد بود.
اسانس مذکور، رنگ زرد روشن دارد ولی تدریجاً به مرور زمان قهوه ای تیره گردیده، در 2 تا 4 برابر حجم خود الکل 80 درجه نیز حل می شود.
اسانس مذکور شامل موادی نظیر ترپینئول، اترها و اسیدهای آلی نظیر اسید استیک والرینیک، بنزوئیک، میریستیک و همچنین پینن، دیپانتن و غیره است.
اسانس حاصل از میوه گیاه وزن مخصوص سنگین تر دارد و به علاوه ترکیب شیمیایی آن متفاوت است.

...................) Anotates (.................
1) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
2) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
3) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
4) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
5) آیات 77 تا 83 سوره الشعراء.
6) آیا توکل خود حکمت مرا میخواهی باطل کنی. حال اینکه شفا در داروی تو قرار داده ام. به عزت و جلالم تا دارو مصرف نکنی شفا نخواهی یافت.
7) تراوش محتویات عروق به خارج.
8) تخمه خیار و نرنجبین را باید نیم کوب کرده شیره کش نمایند.
9) سه پستان 10 گرم، دارچین 5 گرم، چب بلسان 10 گرم، اسارون 10 گرم، مصطکی 10 گرم، زعفران یک گرم، صبرزرد 5 گرم، عسل 250 گرم
10) مزاج سوداوی.
11) مزاج بلغمی یا لنفاتیک.
12) بستن سر در زمان درد بین مردم شایع است، بهمین علت فوق.
13) گل سرخ نرم کوبیده 20 گرم، عسل یک استکان گلاب 100 گرم.
14) سه پستان 10 گرم، دارچین 5 گرم، حب بلسان 10 گرم، اسارون 10 گرم، اسارون 10 گرم، مصطکی 10 گرم، زعفران یک گرم، صبر زرد 5 گرم، عسل 250 گرم.
15) هندوانه ابوجعل.
16) 10 گرم گل بنفشه را با نبات جوشانده صبح و عصر بدهند.
17) 5 گرم افتیمون را کوبیده با شیر و سکنجبین دو نوبت بدهند.
18) طب الغار، جنتیانا، مرمکی، زراوند از هر کدام 5 گرم.
19) بیضه سگ آبی.
20) اکسید جیوه.
21) سولفور ارسنیک.
22) ریش کبر، ریشه خطمی، ریشه رازیانه، ریشه کرفس از هر کدام 20 گرم.