فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گشنیز

ترکیب شیمیای :
میوه گشنیز دارای 5/7 درصد آب 13 تا 20 درصد مواد چرب (مرکب از گلیسریدهای اسید اولئیک) 16 تا 18 درصد مواد پروتئیک، 38 درصد سلولز 13 درصد مواد غیر ازته و 80/0 تا یک درصد اسانس است. خاکستر حاصل از آن 60/4 تا 75/4 درصد وزن کلی میوه را تشکیل می دهد.
مقدار درصد اسانس آن منحصراً در انواع، مرغوب میوه ها، به یک درصد ممکن است برسد. در بقیه انواع مقدار آنها همیشه کمتر است.
اسانس گشنیز از میوه کامل گیاه بر اثر تقطیر با بخار آب حاصل می شود. از گرد میوه خیس خورده در آب نیم گرم نیز برای این کار استفاده به عمل می آید. اسانس گشنیز مایعی بیرنگ یا به رنگ زرد روشن، دکستروژیر و دارای وزن مخصوص بین 870/0 و 885/0 است بوی قوی و معطر دارد با اسید سولفوریک به رنگ قرمز قهوه ای در می آید. و در گرمای 20 درجه، در 3 برابر حجم خود الکل 70 تا 90 درصد لینالول راست یا کوریاندرول Coriamdaol5 درصد پنین راست، لیمونین، ترپینن، میرسن Myrecineفلاندرون و مقادیر بسیار جزئی از ژرانیول، بورنئول، الدئید دسیلیک و اترهای لینالینیک است. ترکیب اسانس که با میوه تازه گیاه تهیه شده باشد با اسانس میوه خشک تفاوت دارد.

آنغوزه

FERUAL ASSAFOE TIDA
ترکیب شیمیایی :
نوع اشکی و مرغوب آنغوزه داری 62 درصد رزین، 25 درصد صمغ، 3 تا 7 درصد اسانس 28/1 درصد اسید فرولیک آزاد Ac.Feruligue و به مقدار بسیار جزئی از وانیلین Vanilline است. ماده رزینی آنغوزه اگر با پتاس ذوب گردد : رزورسین Resorcine می دهد.
اسانس آنغوزه، مایعی صاف، بی رنگ یا به رنگ زرد روشن یا قهوه ای با بوی سیر و نفرت انگیز است. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 915/0و 938/0 می باشد
بوی بد اسانس آنغوزه مربوط به ترکیبات سولفوره آن به فرمولهای شناخته شده C7 H41 S2 C11 H02 S2 است. این اسانس در مقابل هوا به سرعت اکسیده می شود. شامل دو نوع ترپن، پینن و یک سزکوئی تر پن با بوی لاواند و ترکیبات گوگردداری است که 65 درصد آن را تشکیل می دهند.
در بعضی از نمونه های مرغوب آنغوزه، مقدار اسانس ممکن است به 12 تا 16 درصد برسد.

اوشک

ترکیب شیمیای :
گم آمونیاک دارای 69 درصد ماده رزینی محلول در اثر، 22 درصد صمغ، 8/1 درصد اسانس به مقدار بسیار جزئی، اسید سالیسیلیک آزاد و به تفاوت 3 تا 12 درصد آب می باشد.
بدیهی است به نسبتی که آب آن زیادتر باشد مقدار درصد مواد اصلی آن کمتر خواهد بود.
ماده رزینی گم آمونیاک، شامل اترسالیسلیک آمورزینوتانول - Et - cal - Aumoresinotanalاست که با مقدار کمی از اترهای والریک و بوتیریک همراه می باشد. ماده صمغی آن به خلاف آنغوزه و باریچه، به مقدار زیاد آب محلول بوده، شبیه صمغ بعضی از آکاسیاها مانند صمغ عربی است. از هیدرولیزه آن، گالاکتوز و آرابینوز حاصل می شود اسانس آن به سختی از گم آمونیاک به دست می آید، مایعی بیرنگ و دارای بوئی قوی و نافذ است. این اسانس به مرور زمان زردرنگ می شود. فاقد ترکیبات گوگرددار ولی دارای ترپن های مختلف مانند فرولن Ferulene، یک متن به نام دوره مون Doremone، به فرمول C51 H62 O، استات لینالیل Acet _ Linaligueاستات سیترونل لین Acetacitronelulle الکل ستیلیک Al - cetilyqueو یک الکل دیگر به نام دوره مول Dorenol است. گم آمونیاک اگر تحت اثر الکل 90 درجه جوشان قرار گیرد، نباید بیش از 40 درصد باقیمانده برجای بگذارد. از سوختن قطعات گم آمونیاک معمولا نباید بیش از 5 درصد، خاکستر برجای ماند.