فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

جعفری

ترکیب شیمیای :
میوه این گیاه دارای مواد روغنی، کالورون، تانن یک ماده ملون به رنگ زرد یک گلوکزید سمی به نام آپی ئین Apiine و اسانس است. اسانس آن که از گرد میوه جعفری به وسیله تأثیر بخار آب به دست می آید، مایعی بیرنگ، لوژیر به وزن مخصوص 05/1 تا 10/1 (برحسب منشاء گیاه) محلول در روغن و اسانسها است. و اگر تحت اثر سولفات آهن قرار گیرد، به رنگ قرمز خونی در می آید، بوی آن معطر و شامل آپیول Apiol میریستیسین myristicineبه مقادیر کم از اتراکسیدها، فنل ها، اسیدپالمیتیک،الدئیدها و ستن هاست.
گلوکز مذکور که آپیوزیدAposide نیز نامیده می شود، اگر بطور ساده تجزیه گردد ماده ای به نام آپی ژنین Apigenine و نوعی قند به نام آپیوز Apieseمی دهد ریشه جعفری دارای 05/0 تا 08/0 درصد اسانس، مواد قندی و 5 درصد مواد معدنی است. بوی ریشه جعفری بوی معطر و طعم آن کم و بیش شبیه قسمتهای هوائی گیاه است.

گشنیز

ترکیب شیمیای :
میوه گشنیز دارای 5/7 درصد آب 13 تا 20 درصد مواد چرب (مرکب از گلیسریدهای اسید اولئیک) 16 تا 18 درصد مواد پروتئیک، 38 درصد سلولز 13 درصد مواد غیر ازته و 80/0 تا یک درصد اسانس است. خاکستر حاصل از آن 60/4 تا 75/4 درصد وزن کلی میوه را تشکیل می دهد.
مقدار درصد اسانس آن منحصراً در انواع، مرغوب میوه ها، به یک درصد ممکن است برسد. در بقیه انواع مقدار آنها همیشه کمتر است.
اسانس گشنیز از میوه کامل گیاه بر اثر تقطیر با بخار آب حاصل می شود. از گرد میوه خیس خورده در آب نیم گرم نیز برای این کار استفاده به عمل می آید. اسانس گشنیز مایعی بیرنگ یا به رنگ زرد روشن، دکستروژیر و دارای وزن مخصوص بین 870/0 و 885/0 است بوی قوی و معطر دارد با اسید سولفوریک به رنگ قرمز قهوه ای در می آید. و در گرمای 20 درجه، در 3 برابر حجم خود الکل 70 تا 90 درصد لینالول راست یا کوریاندرول Coriamdaol5 درصد پنین راست، لیمونین، ترپینن، میرسن Myrecineفلاندرون و مقادیر بسیار جزئی از ژرانیول، بورنئول، الدئید دسیلیک و اترهای لینالینیک است. ترکیب اسانس که با میوه تازه گیاه تهیه شده باشد با اسانس میوه خشک تفاوت دارد.

آنغوزه

FERUAL ASSAFOE TIDA
ترکیب شیمیایی :
نوع اشکی و مرغوب آنغوزه داری 62 درصد رزین، 25 درصد صمغ، 3 تا 7 درصد اسانس 28/1 درصد اسید فرولیک آزاد Ac.Feruligue و به مقدار بسیار جزئی از وانیلین Vanilline است. ماده رزینی آنغوزه اگر با پتاس ذوب گردد : رزورسین Resorcine می دهد.
اسانس آنغوزه، مایعی صاف، بی رنگ یا به رنگ زرد روشن یا قهوه ای با بوی سیر و نفرت انگیز است. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 915/0و 938/0 می باشد
بوی بد اسانس آنغوزه مربوط به ترکیبات سولفوره آن به فرمولهای شناخته شده C7 H41 S2 C11 H02 S2 است. این اسانس در مقابل هوا به سرعت اکسیده می شود. شامل دو نوع ترپن، پینن و یک سزکوئی تر پن با بوی لاواند و ترکیبات گوگردداری است که 65 درصد آن را تشکیل می دهند.
در بعضی از نمونه های مرغوب آنغوزه، مقدار اسانس ممکن است به 12 تا 16 درصد برسد.