فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گل ساعت

ترکیب شیمیای :
در ریشه، برگ و گل این گیاه وجود یک ترکیب مولد اسید سیانیدریک توسط دانشمندان در سال 1906 مشخص گردید. مقدار این ماده که در گل پاسیفلور کمتر از برگ و ریشه آن است، معادل 50/0 گرم برای هر کیلوگرم ریشه و برگ تعیین شده است بررسی های Plouvierکه در سال 1924 صورت گرفت نشان داد که مقدار اسید سیانیدری آزاد و با نبودن آن به علت اشکالاتی که در استابیلیزه کردن وجود داشت اظهار ننمود ضمنا دانشمند اخیر ماده مولد اسید سیانیدریک را نوعی گلوکزید اظهار داشت. درپاسیفلور، دیاستازهای مختلف مانند سوکراز، آمیلاژآمیگدالاز، بتاگلوکزیداز Glucosidosو مقدار زیادی کلسیم نیز یافت می شود.

هندوانه ابوجعل

ترکیب شیمیای :
میوه این گیاه دارای گلوکزید قابل تبلوری با طعم بسیار تلخ بنام کولوسنتین می باشد. میوه این گیاه علاوه بر مواد مذکور دارای کولوسین تئین Colocyntheineسیترولین - Citrolline ماده روغنی (به مقدار 15 تا 17 درصد در دانه)، مواد صمغی، مواد پکتیکی و املاح مختلف است. مواد مؤثره آن در سلولهای پارانشیمی و یا در آبکش دسته های متعدد جای دارد.

کرفس

Apium Graveolans
ترکیب شیمیای :
ریشه این گیاه داری مقداری کمی اسانس، اولئورزین، قندهای مختلف مانند مانیت و اینوزیت و همچنین آسپاراژین، کولین و گلوکزیدی به نام آپی ئین Apiine است که اثر درمانی ریشه بدان داده می شود. مقدار درصد اسانس در میوه گیاه بیشتر از ریشه آن و معادل 5/2 تا 3 درصد است.