فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

میخک

Eugenia Caryophyllata
ترکیب شیمیای :
میخک داری صمغ، تانن به مقدار 13 درصد، موم یک ماده قابل تبلور و بدون رنگ و بو به نام کاریوفیل لین Caryophyllineو اسانس است. خاکستری که از آن برجای می ماند، معادل 7 درصد وزن کلی میخک است.
اسانس میخک، از تقطیر برگ، گل، و حتی شاخه های گلدار گیاه به وسیله آب و افزون مقداری کلروردوسدیم تهیه می گردد ولی بهترین نوع آن اسانسی است که از غنچه های ناشکفته به دست آید. اسانس میخک را امروزه به وسیله بخار آب و در دستگاههای جدید و مدرن تهیه می کنند. اولین محصول تقطیر، اسانس سبکتر از آب است ولی بعدا نوع سنگین اسانس به دست می آید. آنچه بنام اسانس میخک مورد استفاده قرار می گیرد، مخلوط و نوع اسانس مذکور می باشد. اسانس میخک مایعی است بی رنگ که تدریجاً به رنگ زرد روشن و سپس به مرور زمان به رنگ قهوه ای درمی آید (اسانسی که در بازار تجارت عرضه می شود، قهوه ای رنگ است) وزن مخصوص این اسانس در گرمای 15 درجه بین 043/1 و 068/1 است تا 25 درجه نیز حالت مایع دارد. بوی آن قوی و کمی مطبوع و طعمش سوزاننده است اسانس میخک با هم حجم خود الکل 95 درجه و 5/2 تا سه برابر حجم الکل 70 درجه، محلول زلال می دهد، اسانس میخک، شامل 70 تا 97 درصد اوژنول Eugenol است. ارزش تجارتی اسانس نیز بستگی به مقدار درصد همین ماده دارد. در اسانس میخک: علاوه بر اوژنول موادی نظیر کاریوفیل لن، متیل آمیل ستن - Methlamlylcotane، الکل بنزیلک، بنزوات دومتیل فورفورول و غیره یافت می شود. چون تمام قسمتهای درخت میخک، دارای اوژنول می باشد از این جهت از برگهای آن نیز غالبا اسانس گیری به عمل می آید.

گل ساعت

ترکیب شیمیای :
در ریشه، برگ و گل این گیاه وجود یک ترکیب مولد اسید سیانیدریک توسط دانشمندان در سال 1906 مشخص گردید. مقدار این ماده که در گل پاسیفلور کمتر از برگ و ریشه آن است، معادل 50/0 گرم برای هر کیلوگرم ریشه و برگ تعیین شده است بررسی های Plouvierکه در سال 1924 صورت گرفت نشان داد که مقدار اسید سیانیدری آزاد و با نبودن آن به علت اشکالاتی که در استابیلیزه کردن وجود داشت اظهار ننمود ضمنا دانشمند اخیر ماده مولد اسید سیانیدریک را نوعی گلوکزید اظهار داشت. درپاسیفلور، دیاستازهای مختلف مانند سوکراز، آمیلاژآمیگدالاز، بتاگلوکزیداز Glucosidosو مقدار زیادی کلسیم نیز یافت می شود.

هندوانه ابوجعل

ترکیب شیمیای :
میوه این گیاه دارای گلوکزید قابل تبلوری با طعم بسیار تلخ بنام کولوسنتین می باشد. میوه این گیاه علاوه بر مواد مذکور دارای کولوسین تئین Colocyntheineسیترولین - Citrolline ماده روغنی (به مقدار 15 تا 17 درصد در دانه)، مواد صمغی، مواد پکتیکی و املاح مختلف است. مواد مؤثره آن در سلولهای پارانشیمی و یا در آبکش دسته های متعدد جای دارد.