فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

لوبیا

ترکیب شیمیای :
ترکیب شیمیایی دانه لوبیای سبز و خشک با یکدیگر متفاوت است. در جدول زیر، مقادیر درصد مواد کلی آنها با دانه سوژا مقایسه شده است.

دانه لوبیای سبز
دانه لوبیای خشک
دانه لوبیای سوژا
آب
17/89
60/13
30/11
مواد آلبومینوئیدی
7/2
22
23 مواد هیدروکربنه
42/7
54/61
26
مواد چرب
21/0
54/1
17
خاکستر
70/0
54/3
50/4

در میوه لوبیا سبز (پیله) که محتوی دانه است، معادل 75/0 درصد اینوزیت 16/1 درصد ساکارز وجود دارد. در هنگام رسیدن میوه، مواد مختلف نظیر آسپاراژین، آرژنین، تری گونل لین Trigonelline ، تیروزین، لویسن Leucine، لیزین، کولین، آلانتوئین، نوکلئین و غیره در آن به وجود می آید که در دانه ها ذخیره می گردد.دانه لوبیا به علاوه دارای 20 درصد فازه ئولین Phaseoline(گلوبولین قابل تبلور) مقدار کمی فازلین Phaselineکلسترین، لیستین، مواد پکتیک، مواد چرب، استاکیوز، ساکارز، ترپیتوفان، نوعی فسفاتید، هیدراتهای کربن محلول و غیره است. در میوه خشک لوبیا، ماده ای به نام فازول Phasol و 6/48 درصد همین سلولز وجود دارد، از هیدرولیزماده اخیر، گالکتوز، آرابیموز و کمی لولز حاصل می شود.

عدس

ترکیب شیمیای :
عدس دارای مواد غذائی با ارزش کافی است و برای اینکه به صورت یک غذای کامل درآید، احتیاج به افزودن مواد چرب به آن نیست. هضم عدس به مراتب سهل تر از نخود است. در خاکستر عدس مواد فسفاته زیاد دیده می شود. آرد عدس گرم اثر نرم کننده و از بین برنده التهاب های سطحی بدن دارد از این جهت به صورت ضماد میتوان از آن استفاده نمود.

مورد

ترکیب شیمیای :
برگ مورد دارای تانن: مواد رزینی و تلخ، و کامفن و 30/0 درصد اسانس است برجستگی های روی ساقه مورد Galle که از قدیم الایام، دیوسکورید آن را تحت نام - Myrtidana به عنوان قابض مورد استفاده قرار می داده و یا برای آن این اثر را قائل بوده است تانن فراوان دارد میوه گیاه دارای تانن، اسانس، مواد رزینی، قندهای مختلف و اسیدهای آلی نظیر مالیک و اسید سیتریک است.
دانه مورد دارای نوعی ماده روغنی است که از اولئین، لینولئین، میریستین Myristine و پالمیتین تشکیل می یابد. اسانس مورد از برگ مورد بر اثر تقطیر با بخار آب، نوعی اسانس تهیه می گردد که بازده آن 300 گرم اسانس برای هر 100 کیلوگرم است. اسانس مورد مایعی به رنگ زرد مایل به بژ و دارای بوئی مطبوع و وزن مخصوص بین 895/0 و 920/0 است. در 2 قسمت الکل 80 درجه نیز حل می شود. اسانس مورد دارای دیپانتن و میرنتول به فرمول C01 H21 O2 است.