فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نخود

ترکیب شیمیای :
ارسنیک. اسید اکسالیک، اسید استیک، اسید مالیک، آرژی نین، تاپروزین، سی ستین، تری پرتونان، ویتامینهای E.D.A و ویتامینهای گروه B در تجریه شیمیایی آن فیتین و ساپونین، نخود بیش از سایر حبوبات روغن است، وجود کلسیم، فسفر، آهن، و پطاسیم در آن ثابت شده است. نیاسین، تیامین، رامیوفلاوین در نخود وجود دارد.

لوبیا

ترکیب شیمیای :
ترکیب شیمیایی دانه لوبیای سبز و خشک با یکدیگر متفاوت است. در جدول زیر، مقادیر درصد مواد کلی آنها با دانه سوژا مقایسه شده است.

دانه لوبیای سبز
دانه لوبیای خشک
دانه لوبیای سوژا
آب
17/89
60/13
30/11
مواد آلبومینوئیدی
7/2
22
23 مواد هیدروکربنه
42/7
54/61
26
مواد چرب
21/0
54/1
17
خاکستر
70/0
54/3
50/4

در میوه لوبیا سبز (پیله) که محتوی دانه است، معادل 75/0 درصد اینوزیت 16/1 درصد ساکارز وجود دارد. در هنگام رسیدن میوه، مواد مختلف نظیر آسپاراژین، آرژنین، تری گونل لین Trigonelline ، تیروزین، لویسن Leucine، لیزین، کولین، آلانتوئین، نوکلئین و غیره در آن به وجود می آید که در دانه ها ذخیره می گردد.دانه لوبیا به علاوه دارای 20 درصد فازه ئولین Phaseoline(گلوبولین قابل تبلور) مقدار کمی فازلین Phaselineکلسترین، لیستین، مواد پکتیک، مواد چرب، استاکیوز، ساکارز، ترپیتوفان، نوعی فسفاتید، هیدراتهای کربن محلول و غیره است. در میوه خشک لوبیا، ماده ای به نام فازول Phasol و 6/48 درصد همین سلولز وجود دارد، از هیدرولیزماده اخیر، گالکتوز، آرابیموز و کمی لولز حاصل می شود.

عدس

ترکیب شیمیای :
عدس دارای مواد غذائی با ارزش کافی است و برای اینکه به صورت یک غذای کامل درآید، احتیاج به افزودن مواد چرب به آن نیست. هضم عدس به مراتب سهل تر از نخود است. در خاکستر عدس مواد فسفاته زیاد دیده می شود. آرد عدس گرم اثر نرم کننده و از بین برنده التهاب های سطحی بدن دارد از این جهت به صورت ضماد میتوان از آن استفاده نمود.