فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ماش

ترکیب شیمیای :
دانه نژادهای پرورش یافته ماش دارای 13 تا 30/14 درصد آب، 5/27 تا 29 درصد مواد آلبومینوئیدی مرکب از لگومین، لگومالین، پروتئوز، نوکلئین، لیستین، کلسترین و همچنین ویسین Vicineکنویسین Convicineکولین، بتائین ، گوانین و غیره 40 تا 46 درصد مواد هیدروکربنه، مرکب از آمیدون، گالاکتان، قندهای مختلف، اسیدهای سیتریک و پالمیتک و 1 تا 3 درصد مواد چرب است به علاوه معادل 30/2 تا 60/4 خاکستر از آن به دست می آید.
در خاکستر آن، 27 تا 46 درصد پتاس، 24 تا 41 درصد آهک، 7 تا 13 درصد اسید فسفریک، 6 تا 11 درصد منیزی یافت می گردد.

نخود

ترکیب شیمیای :
ارسنیک. اسید اکسالیک، اسید استیک، اسید مالیک، آرژی نین، تاپروزین، سی ستین، تری پرتونان، ویتامینهای E.D.A و ویتامینهای گروه B در تجریه شیمیایی آن فیتین و ساپونین، نخود بیش از سایر حبوبات روغن است، وجود کلسیم، فسفر، آهن، و پطاسیم در آن ثابت شده است. نیاسین، تیامین، رامیوفلاوین در نخود وجود دارد.

لوبیا

ترکیب شیمیای :
ترکیب شیمیایی دانه لوبیای سبز و خشک با یکدیگر متفاوت است. در جدول زیر، مقادیر درصد مواد کلی آنها با دانه سوژا مقایسه شده است.

دانه لوبیای سبز
دانه لوبیای خشک
دانه لوبیای سوژا
آب
17/89
60/13
30/11
مواد آلبومینوئیدی
7/2
22
23 مواد هیدروکربنه
42/7
54/61
26
مواد چرب
21/0
54/1
17
خاکستر
70/0
54/3
50/4

در میوه لوبیا سبز (پیله) که محتوی دانه است، معادل 75/0 درصد اینوزیت 16/1 درصد ساکارز وجود دارد. در هنگام رسیدن میوه، مواد مختلف نظیر آسپاراژین، آرژنین، تری گونل لین Trigonelline ، تیروزین، لویسن Leucine، لیزین، کولین، آلانتوئین، نوکلئین و غیره در آن به وجود می آید که در دانه ها ذخیره می گردد.دانه لوبیا به علاوه دارای 20 درصد فازه ئولین Phaseoline(گلوبولین قابل تبلور) مقدار کمی فازلین Phaselineکلسترین، لیستین، مواد پکتیک، مواد چرب، استاکیوز، ساکارز، ترپیتوفان، نوعی فسفاتید، هیدراتهای کربن محلول و غیره است. در میوه خشک لوبیا، ماده ای به نام فازول Phasol و 6/48 درصد همین سلولز وجود دارد، از هیدرولیزماده اخیر، گالکتوز، آرابیموز و کمی لولز حاصل می شود.