فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شیرین بیان

Glycyrrhiza Glabra
ترکیب شیمیای :
ریزوم و ریشه شیرین بیان دارای 4/1 درصد گلوکز، 5/2 درصد ساکارز، 25 تا 30 درصد آمیدون 2 تا 4 درصد آسپاراژین، مواد آلبومینوئیدی، رزین، کمی اسانس و غیره است ولی ماده اصلی آن گلیسیریزین Glycyrrhizineیا اسید گلیسیریزیک - Ac. Glycgcir rhiziqueبه فرمول C24 H26 O61 می باشد که طعم شیرین داشته بر اثر هیدرولیز موادی نظیر اسید گلیسیرتیک Glycyrrhitequeاسید گلیکورونیک Ac.Glycurronique(دو مولکول) و همچنین آب از آن حاصل می شود.
در بازار تجارت ترکیب آمونیاکی گلیسریزین، به صورت فلسهای قهوه ای رنگ به نام گلیزین Glyzin در معرض استفاده قرار می گیرد. واریته های مهم این گیاه طبق تحقیقات Boissinبه شرح زیر است.
1 - نوعی که در منطقه مدیترانه آرال، دریای خزر و افغانستان یافت می شود.
2 - گونه ای که در دجله و فرات و بین النهرین است.
3 - نوع دیگری که به حد وفور در هنگری، جنوب روسیه، ترکیه، افغانستان و آسیای صغیر وجود دارد.
4 - شکل دیگری که در سوریه می روید.

باقلا

ترکیب شیمیای :
باقلای سبز دارای 80 درصد آب، 40/5 درصد مواد آلبومینوئیدی، 3/7 درصد مواد هیدروکربنه و 30/0 درصد مواد چرب است. از سوختن آن، 70/0 درصد خاکستر برجای می ماند.
آزمایشهای مختلفی که بر روی باقلای خشک به عمل آمده، نشان داد که باقلا به حالت خشک دارای 8 تا 18 درصد آب، 70/17 تا 50/31 درصد مواد آلبومینوئیدی نظیر لگومین ویسیلین Vicilineلگوملین Lagumelineپروتئوز Proteose و همچنین ویسین Vicineکنویسین Convicine فیتین Phytineنوکلئین 41 تا 59 درصد مواد هیدروکربنه و غیره است ضمنا معادل 70/1 تا 70/4 درصد خاکستر از آن بر جای می ماند که در آن، عناصر پتاسیم و گاهی مس یافت می شود. مقدار پتاس میوه باقلا (پیله) خیلی زیاد است. در باقلا وجود مقدار کم ویتامین ها Bمحقق گردیده است.

ماش

ترکیب شیمیای :
دانه نژادهای پرورش یافته ماش دارای 13 تا 30/14 درصد آب، 5/27 تا 29 درصد مواد آلبومینوئیدی مرکب از لگومین، لگومالین، پروتئوز، نوکلئین، لیستین، کلسترین و همچنین ویسین Vicineکنویسین Convicineکولین، بتائین ، گوانین و غیره 40 تا 46 درصد مواد هیدروکربنه، مرکب از آمیدون، گالاکتان، قندهای مختلف، اسیدهای سیتریک و پالمیتک و 1 تا 3 درصد مواد چرب است به علاوه معادل 30/2 تا 60/4 خاکستر از آن به دست می آید.
در خاکستر آن، 27 تا 46 درصد پتاس، 24 تا 41 درصد آهک، 7 تا 13 درصد اسید فسفریک، 6 تا 11 درصد منیزی یافت می گردد.