فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

یونجه

ترکیب شیمیای :
ترکیب شیمیایی این گیاه برحسب آنکه عمل تجزیه بر روی گیاه جوان (از گل دادن) یا در آغاز گل دادن و یا پس از پیدایش گل انجام گیرد، تفاوت می نماید بطوری که در گیاه جوان، مقدار پروتئین ها زیادتر از آغاز گل دادن و بر عکس مواد سلولزی و هیدراتهای کربن آن کمتر است.
پروتئین های موجود در گیاه شامل لیزین، آرژینین Arginineهیستیدین Hiotidineآدنین Adenine فنیل آلالین Pheneyalalineآسپاراژین Spuragine و سیستین Cystineاست. یونجه علاوه بر مواد مذکور دارای هیدراتهای کربن، دیاستازها، نوعی ساپونین با اثر عطسه آور شدید، ستن ها، دو ماده رنگی، اسید فسفریک و ویتامین های مختلف A.E.C.K. در آن وجود دارد. ویتامین Aدر آن به صورت بتاکاروتن به مقدار 3000 تا 5000 واحد درصد است. مقدار ویتامین های احتیاج روزانه در آن به مقادیر نسبتاً زیاد است. در خاکستر آن مقدار زیادی آهک (به مقدار سه برابر شیر)، پتاس، اسید فسفریک، کمی منیزیوم، آهن (به مقدار 2 برابر اسفناج) و به مقدار بسیار جزئی ارسنیک و سیلیس است.

شیرین بیان

Glycyrrhiza Glabra
ترکیب شیمیای :
ریزوم و ریشه شیرین بیان دارای 4/1 درصد گلوکز، 5/2 درصد ساکارز، 25 تا 30 درصد آمیدون 2 تا 4 درصد آسپاراژین، مواد آلبومینوئیدی، رزین، کمی اسانس و غیره است ولی ماده اصلی آن گلیسیریزین Glycyrrhizineیا اسید گلیسیریزیک - Ac. Glycgcir rhiziqueبه فرمول C24 H26 O61 می باشد که طعم شیرین داشته بر اثر هیدرولیز موادی نظیر اسید گلیسیرتیک Glycyrrhitequeاسید گلیکورونیک Ac.Glycurronique(دو مولکول) و همچنین آب از آن حاصل می شود.
در بازار تجارت ترکیب آمونیاکی گلیسریزین، به صورت فلسهای قهوه ای رنگ به نام گلیزین Glyzin در معرض استفاده قرار می گیرد. واریته های مهم این گیاه طبق تحقیقات Boissinبه شرح زیر است.
1 - نوعی که در منطقه مدیترانه آرال، دریای خزر و افغانستان یافت می شود.
2 - گونه ای که در دجله و فرات و بین النهرین است.
3 - نوع دیگری که به حد وفور در هنگری، جنوب روسیه، ترکیه، افغانستان و آسیای صغیر وجود دارد.
4 - شکل دیگری که در سوریه می روید.

باقلا

ترکیب شیمیای :
باقلای سبز دارای 80 درصد آب، 40/5 درصد مواد آلبومینوئیدی، 3/7 درصد مواد هیدروکربنه و 30/0 درصد مواد چرب است. از سوختن آن، 70/0 درصد خاکستر برجای می ماند.
آزمایشهای مختلفی که بر روی باقلای خشک به عمل آمده، نشان داد که باقلا به حالت خشک دارای 8 تا 18 درصد آب، 70/17 تا 50/31 درصد مواد آلبومینوئیدی نظیر لگومین ویسیلین Vicilineلگوملین Lagumelineپروتئوز Proteose و همچنین ویسین Vicineکنویسین Convicine فیتین Phytineنوکلئین 41 تا 59 درصد مواد هیدروکربنه و غیره است ضمنا معادل 70/1 تا 70/4 درصد خاکستر از آن بر جای می ماند که در آن، عناصر پتاسیم و گاهی مس یافت می شود. مقدار پتاس میوه باقلا (پیله) خیلی زیاد است. در باقلا وجود مقدار کم ویتامین ها Bمحقق گردیده است.