فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خوشه انگور، آش انگور، خرزل شل نرپرن

nerprane
ترکیب شیمیای :
میوه نرپرن، شامل هتروزیدی به رنگ زرد، به نام گزانتورام نین xanthorahmnine یارامنی ژن rhamnignاست. از تجزیه آن رامنه تین rhamnetine سه مولکول رامنوز و یک مولکول گلوکز به دست می آید. اثر مسهلی میوه نرپرن، مربوط به هتروزیدهای امودین است که charaux bridelمشابه فرانگولوزید ذکر کرده اند. از تجزیه ساده این ماده، قند، رامنوز و فرانگولو، امودین حاصل می شود.

عناب

Zizyphus Zusuba
ترکیب شیمیای :
عناب دارای لعاب فراوان مواد قندی مختلف، 73/2 تا 43/6 درصد مواد پروتئینی، املاح آلی و ویتامین c است از عصاره آبی چوب آن، یک ماده قابل تبلور به نام اسید زی زیفیک ac.ziziphique تاننی به نام اسید زی زیفوتانیک ac.ziziphotennique و نوعی ماده قندی به دست آمده است latoun وجود اسید زی زیفیک در میوه گیاه نیز ذکر شده است.

اکلیل الملک یا هندوق (ناخنک)

melilotusofficinalis
ترکیب شیمیای :
سرشاخه گلدار این گیاه، دارای کومارین comarine اسید ملی لوتیک و اسانس است.
از گلهای خشک شده آن، اسانسی به رنگ تیره به کمک بنزن و به مقدار نسبی 12/0 درصد به دست می آید که ترکیب شیمیایی آن هنوز به خوبی مشخص نشده است. دانه اش دارای 80/7 درصد ماده روغنی و کومارین به مقدار بسیار جزئی است.