فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مصطکی

pistasia lenticum
ترکیب شیمیای :
معادل 9 درصد ماستیک را، مخلوطی از اسید ماستیسیک ac.masticiqueبه فرمول C02 H23 O2تشکیل می دهد. بعلاوه شامل اسانسی به مقدار 2 درصد است که قسمت اعظم آن از پنین راست تشکیل می یابد.

خوشه انگور، آش انگور، خرزل شل نرپرن

nerprane
ترکیب شیمیای :
میوه نرپرن، شامل هتروزیدی به رنگ زرد، به نام گزانتورام نین xanthorahmnine یارامنی ژن rhamnignاست. از تجزیه آن رامنه تین rhamnetine سه مولکول رامنوز و یک مولکول گلوکز به دست می آید. اثر مسهلی میوه نرپرن، مربوط به هتروزیدهای امودین است که charaux bridelمشابه فرانگولوزید ذکر کرده اند. از تجزیه ساده این ماده، قند، رامنوز و فرانگولو، امودین حاصل می شود.

عناب

Zizyphus Zusuba
ترکیب شیمیای :
عناب دارای لعاب فراوان مواد قندی مختلف، 73/2 تا 43/6 درصد مواد پروتئینی، املاح آلی و ویتامین c است از عصاره آبی چوب آن، یک ماده قابل تبلور به نام اسید زی زیفیک ac.ziziphique تاننی به نام اسید زی زیفوتانیک ac.ziziphotennique و نوعی ماده قندی به دست آمده است latoun وجود اسید زی زیفیک در میوه گیاه نیز ذکر شده است.