فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سماق

Rhus Coriaria
ترکیب شیمیای :
تمام قسمتهای گیاه دارای تانن فراوان است. برگ خشک شده آن دارای 13 تا 27 درصد تانن و حتی بیشتر است (نمونه های موجود در ایتالیا و سیسیل) به علاوه دارای دکستروز، یک ماده مومی، یک ماده رنگی زرد میریستین myrecetine یا اکسی کوئرستین oxyqurcetineمی باشد.
ساقه آن دارای 4/3 درصد تانن و 11 درصد اسید تانیک است. در میوه آن مقداری زیاد اسید سیتریک، اسید وینیک، اسید مالیک، مالات قلیایی و غیره یافت می گردد.
مسمومیت میوه تازه سماق ایجاد مسمومیت می کند به همین جهت میوه خشک شده آن به مقدار کم به صورت چاشنی اغذیه به کار می رود. برگ آن اگر توسط حیواناتی مانند بز و گوسفند مصرف گردد، ایجاد ناراحتیهای شدید مانند سوءهضم و اختلالات گوارشی منجر به مرگ می نماید.

مصطکی

pistasia lenticum
ترکیب شیمیای :
معادل 9 درصد ماستیک را، مخلوطی از اسید ماستیسیک ac.masticiqueبه فرمول C02 H23 O2تشکیل می دهد. بعلاوه شامل اسانسی به مقدار 2 درصد است که قسمت اعظم آن از پنین راست تشکیل می یابد.

خوشه انگور، آش انگور، خرزل شل نرپرن

nerprane
ترکیب شیمیای :
میوه نرپرن، شامل هتروزیدی به رنگ زرد، به نام گزانتورام نین xanthorahmnine یارامنی ژن rhamnignاست. از تجزیه آن رامنه تین rhamnetine سه مولکول رامنوز و یک مولکول گلوکز به دست می آید. اثر مسهلی میوه نرپرن، مربوط به هتروزیدهای امودین است که charaux bridelمشابه فرانگولوزید ذکر کرده اند. از تجزیه ساده این ماده، قند، رامنوز و فرانگولو، امودین حاصل می شود.