فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سداب

Ruts Graveolems
ترکیب شیمیایی :
سداب دارای دو ماه اصلی یکی با حالت گلوکزیدی به نام روتین Rutineیا روتوزید Rutosideو دیگری اسانس است. از هیدرولیز این گلوکزید دو مولکول قند (گلوکزرامنوز) و کوئرستین Quercetineحاصل می شود.
اسانس دورو EssencedeRueکه از تقطیر گیاه با آب به دست می آید دارای راندمان کم و برابر 100 گرم برای هر 100 کیلوگرم است. مایعی است بی رنگ یا به رنگ مایل به زرد که بوی قوی و طعم تلخ و خیلی تند دارد.
وزن مخصوص این اسانس بین 835/0 و 840/0 است. در درجه گرمای 228، نیز به جوش می آید اسانس رو در گرمای 20 درجه در 2 تا 3 برابر حجم خود الکل 70 درجه حل می گردد 90 درصد آن را نیز ماده ای به نام متیل ستن نونیل Methlnonylcetoneتشکیل می دهد در الجزیره، اسانس رو از گونه دیگری از این گیاه به نام Rutamuntanaتهیه می گردد که دارای همان نوع ستن است. از Ruta Bracteosaنیز اسانس گیری به عمل می آید.

سماق

Rhus Coriaria
ترکیب شیمیای :
تمام قسمتهای گیاه دارای تانن فراوان است. برگ خشک شده آن دارای 13 تا 27 درصد تانن و حتی بیشتر است (نمونه های موجود در ایتالیا و سیسیل) به علاوه دارای دکستروز، یک ماده مومی، یک ماده رنگی زرد میریستین myrecetine یا اکسی کوئرستین oxyqurcetineمی باشد.
ساقه آن دارای 4/3 درصد تانن و 11 درصد اسید تانیک است. در میوه آن مقداری زیاد اسید سیتریک، اسید وینیک، اسید مالیک، مالات قلیایی و غیره یافت می گردد.
مسمومیت میوه تازه سماق ایجاد مسمومیت می کند به همین جهت میوه خشک شده آن به مقدار کم به صورت چاشنی اغذیه به کار می رود. برگ آن اگر توسط حیواناتی مانند بز و گوسفند مصرف گردد، ایجاد ناراحتیهای شدید مانند سوءهضم و اختلالات گوارشی منجر به مرگ می نماید.

مصطکی

pistasia lenticum
ترکیب شیمیای :
معادل 9 درصد ماستیک را، مخلوطی از اسید ماستیسیک ac.masticiqueبه فرمول C02 H23 O2تشکیل می دهد. بعلاوه شامل اسانسی به مقدار 2 درصد است که قسمت اعظم آن از پنین راست تشکیل می یابد.