فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علف چاهی یا هوفاریقون:

Hypericum Perforatum
ترکیب شیمیای :
سرشاخه گلدار این گیاه دارای اسانس و تاننی شبیه تان چای است. مقدار تانن آن نیز در نمونه های مختلف ممکن است تا 40/12 درصد برسد. به علاوه دارای هتروزیدی به نام هیپرین Hyperine و ماده قرمزرنگی به نام هیپریسین Hypericineاست. هیدرین، ماده ای است به رنگ زرد روشن که از گلبرگ های گیاه به دست می آید و اگر تحت اثر اسیدهای رقیق قرار گیرد، هیدرولیزه شده، کوئر ستین Quercetine از آن نتیجه می شود.

پنیرک

MaKva Silvestris
ترکیب شیمیای :
در تمام قسمتهای گیاه، علاوه بر تانن، مواد لعابی فراوان، قند، اکسالات، کلسیم مواد رزینی و پکتیک وجود دارد. گل پنیرک علاوه بر مواد فوق، شامل مقدار بسیار جزئی از یک ماده رنگی به نام مال وین Malvineکه بر اثر هیدرولیز، تجزیه شده، گلوکز و مال وی نین Maluinieمیدهد.

کتان

Linum Usitatissimum
ترکیب شیمیای :
دانه کتان دارای موسیلاژ چسبنده ای به مقدار 6 تا 15 درصد است. از هیدرولیز آن، آرابینوز، گلوکز، و گزیلوز Xyloseحاصل می شود. در آلبومین و لپه های دانه آن، 30 درصد روغن خشک شونده قابل استخراج، همراه با رزین، تان و املاح پتاسیم یافت می شود. دانه کتان دارای گلوکزیدی به نام لیناماروزید Linmarosideبه فرمول NO2C01 H71نیز هست که تحت اثر فرمانی به نام لیناز Linasتجزیه گردیده، موادی نظیر گلوکز، اسید سیانیدریک و استن از آن نتیجه می شود.