فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درخت گز

ترکیب شیمیای :
پوست و قسمتهای مختلف این گیاه و گونه های دیگر آن دارای اسیدگالیک، نوعی ماده رنگی و برگ آن دارای اسکولین Sculineاست.

علف چاهی یا هوفاریقون:

Hypericum Perforatum
ترکیب شیمیای :
سرشاخه گلدار این گیاه دارای اسانس و تاننی شبیه تان چای است. مقدار تانن آن نیز در نمونه های مختلف ممکن است تا 40/12 درصد برسد. به علاوه دارای هتروزیدی به نام هیپرین Hyperine و ماده قرمزرنگی به نام هیپریسین Hypericineاست. هیدرین، ماده ای است به رنگ زرد روشن که از گلبرگ های گیاه به دست می آید و اگر تحت اثر اسیدهای رقیق قرار گیرد، هیدرولیزه شده، کوئر ستین Quercetine از آن نتیجه می شود.

پنیرک

MaKva Silvestris
ترکیب شیمیای :
در تمام قسمتهای گیاه، علاوه بر تانن، مواد لعابی فراوان، قند، اکسالات، کلسیم مواد رزینی و پکتیک وجود دارد. گل پنیرک علاوه بر مواد فوق، شامل مقدار بسیار جزئی از یک ماده رنگی به نام مال وین Malvineکه بر اثر هیدرولیز، تجزیه شده، گلوکز و مال وی نین Maluinieمیدهد.