فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خرفه

Protulaca Oleracea
ترکیب شیمیای :
خرفه دارای 92 تا 95 درصد آب، مواد لعابی، پکتین و 30/0 تا 40/0 درصد مواد چرب است. ضمناً به خلاف تشخیص و اظهار نظر بعضی محققین، فاقد ساپونین است.

درخت گز

ترکیب شیمیای :
پوست و قسمتهای مختلف این گیاه و گونه های دیگر آن دارای اسیدگالیک، نوعی ماده رنگی و برگ آن دارای اسکولین Sculineاست.

علف چاهی یا هوفاریقون:

Hypericum Perforatum
ترکیب شیمیای :
سرشاخه گلدار این گیاه دارای اسانس و تاننی شبیه تان چای است. مقدار تانن آن نیز در نمونه های مختلف ممکن است تا 40/12 درصد برسد. به علاوه دارای هتروزیدی به نام هیپرین Hyperine و ماده قرمزرنگی به نام هیپریسین Hypericineاست. هیدرین، ماده ای است به رنگ زرد روشن که از گلبرگ های گیاه به دست می آید و اگر تحت اثر اسیدهای رقیق قرار گیرد، هیدرولیزه شده، کوئر ستین Quercetine از آن نتیجه می شود.