فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

صابون یا غاسول

ترکیب شیمیای :
ریشه خشک شده صابونی، دارای ساپونین، صمغ، رزین، هیدراتهای کربن، به مقدار جزئی از مواد چرب و غیره است.

خرفه

Protulaca Oleracea
ترکیب شیمیای :
خرفه دارای 92 تا 95 درصد آب، مواد لعابی، پکتین و 30/0 تا 40/0 درصد مواد چرب است. ضمناً به خلاف تشخیص و اظهار نظر بعضی محققین، فاقد ساپونین است.

درخت گز

ترکیب شیمیای :
پوست و قسمتهای مختلف این گیاه و گونه های دیگر آن دارای اسیدگالیک، نوعی ماده رنگی و برگ آن دارای اسکولین Sculineاست.