فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بنفشه

Viola Odorata
ترکیب شیمیای :
بنفشه معطر دارای موسیلاژ، اسید سالسیلیک و یک ماده ملون به رنگ آبی است که سریعاً فاسد می شود. این ماده اگر تحت اثر اسیدها قرار گیرد، رنگ قرمز تولید می کند در حالی که قلیائیات آنرا به رنگ سبز در می آورد. بنفشه معطر علاوه بر مواد مذکور، دارای مقدار بسیار کمی اسانس با بوی مطبوع و ماده ای بنام ویولین Violineاست که اثری شبیه امتین Emetineدارد. برگه آن دارای مقدار کمی آنتوسیانین Anthcyanineاست.

صابون یا غاسول

ترکیب شیمیای :
ریشه خشک شده صابونی، دارای ساپونین، صمغ، رزین، هیدراتهای کربن، به مقدار جزئی از مواد چرب و غیره است.

خرفه

Protulaca Oleracea
ترکیب شیمیای :
خرفه دارای 92 تا 95 درصد آب، مواد لعابی، پکتین و 30/0 تا 40/0 درصد مواد چرب است. ضمناً به خلاف تشخیص و اظهار نظر بعضی محققین، فاقد ساپونین است.