فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کلم

Brassica Oberacea
ترکیب شیمیای :
کلم از سبزیهائی است که دارای 90 درصد آب و موادی نظیر مواد آلبومینوئیدی به مقدار 1 تا 5 درصد، مواد چرب 1/0 تا 9/0 درصد، مواد قندی 1 تا 5/2 درصد، میروزین و گلوکزیدهای مختلف می باشند. این گلوکزیدها در مجاورت آب، هیدرولیز شده، گلوکز و اسانس گوگرددار تولید می نماید. خاکستر حاصله از کلم، دارای 8 درصد گوگرد می باشد و به علت وجود همین مواد گوگردی است که کلم بر اثر تجزیه، بوی ناپسند به وجود می آورد.

کور یا کبر

Caparis Spinosa
ترکیب شیمیای :
ریشه و جوانه های مولد گل آن، دارای پکتین، نوعی اسانس (به مقدار بسیار جزئی)، یک ماده رزینی، یک رامنوگلوکزید و ماده ای به نام کاپاری روتین Caparirutineبه فرمول C72 H03 O51

بنفشه

Viola Odorata
ترکیب شیمیای :
بنفشه معطر دارای موسیلاژ، اسید سالسیلیک و یک ماده ملون به رنگ آبی است که سریعاً فاسد می شود. این ماده اگر تحت اثر اسیدها قرار گیرد، رنگ قرمز تولید می کند در حالی که قلیائیات آنرا به رنگ سبز در می آورد. بنفشه معطر علاوه بر مواد مذکور، دارای مقدار بسیار کمی اسانس با بوی مطبوع و ماده ای بنام ویولین Violineاست که اثری شبیه امتین Emetineدارد. برگه آن دارای مقدار کمی آنتوسیانین Anthcyanineاست.