فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ترب Ruphanus Salivos

ترکیب شیمیایی:
ریشه ترب دارای گلوکزیدی است که بر اثر تجزیه تحت اثر آنزیم مخصوص به اسانس و رافانول تجزیه می گردد. دارای 86 تا 93 درصد آب، مقدار کمی مواد قندی، مواد چرب (20/1 تا 90/1 درصد)، مواد ازته، اسید فسفریک و به مقدار بسیار جزئی از مواد نشاسته ای است.
طعم تند آن مربوط به ماده ای به نام سنه ول Senovolاست. دانه ترب دارای ترکیب شیمیایی مشابه به گونه دیگری از این گیاه به نام R.Raphanitrumاست که بدان اشاره می گردد.

کلم

Brassica Oberacea
ترکیب شیمیای :
کلم از سبزیهائی است که دارای 90 درصد آب و موادی نظیر مواد آلبومینوئیدی به مقدار 1 تا 5 درصد، مواد چرب 1/0 تا 9/0 درصد، مواد قندی 1 تا 5/2 درصد، میروزین و گلوکزیدهای مختلف می باشند. این گلوکزیدها در مجاورت آب، هیدرولیز شده، گلوکز و اسانس گوگرددار تولید می نماید. خاکستر حاصله از کلم، دارای 8 درصد گوگرد می باشد و به علت وجود همین مواد گوگردی است که کلم بر اثر تجزیه، بوی ناپسند به وجود می آورد.

کور یا کبر

Caparis Spinosa
ترکیب شیمیای :
ریشه و جوانه های مولد گل آن، دارای پکتین، نوعی اسانس (به مقدار بسیار جزئی)، یک ماده رزینی، یک رامنوگلوکزید و ماده ای به نام کاپاری روتین Caparirutineبه فرمول C72 H03 O51