فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سیرک

Alliaria Petiolata
ترکیب شیمیای :
کلیه قسمتهای گیاه به حالت تازه دارای موادی نظیر موم، کاروتین، ساپونارین Saponaribne قندهای مختلف مانند ساکارزینتانوز و گلوکزیدی است که تحت اثر میروزین و در مجاورت آب، تجزیه شده، سنه ول الیلیک Senevolallallyiqueسولفورالیل و غیره از آن نتیجه می شود.

ترب Ruphanus Salivos

ترکیب شیمیایی:
ریشه ترب دارای گلوکزیدی است که بر اثر تجزیه تحت اثر آنزیم مخصوص به اسانس و رافانول تجزیه می گردد. دارای 86 تا 93 درصد آب، مقدار کمی مواد قندی، مواد چرب (20/1 تا 90/1 درصد)، مواد ازته، اسید فسفریک و به مقدار بسیار جزئی از مواد نشاسته ای است.
طعم تند آن مربوط به ماده ای به نام سنه ول Senovolاست. دانه ترب دارای ترکیب شیمیایی مشابه به گونه دیگری از این گیاه به نام R.Raphanitrumاست که بدان اشاره می گردد.

کلم

Brassica Oberacea
ترکیب شیمیای :
کلم از سبزیهائی است که دارای 90 درصد آب و موادی نظیر مواد آلبومینوئیدی به مقدار 1 تا 5 درصد، مواد چرب 1/0 تا 9/0 درصد، مواد قندی 1 تا 5/2 درصد، میروزین و گلوکزیدهای مختلف می باشند. این گلوکزیدها در مجاورت آب، هیدرولیز شده، گلوکز و اسانس گوگرددار تولید می نماید. خاکستر حاصله از کلم، دارای 8 درصد گوگرد می باشد و به علت وجود همین مواد گوگردی است که کلم بر اثر تجزیه، بوی ناپسند به وجود می آورد.