فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مامیران

Chlidonium Magus
ترکیب شیمیای :
مامیران دارای الکالوئیدهائی است که بعضی از آنها اثر سمی دارند این اکالوئیدها عبارت از کلیدونین Chelidonineکلریت رین Chelerythrineسانگینارین sanguinasineو پروتوپین Protopineاست. مواد دیگری نظیر موسیلاژ، مواد رزینی، پکتیکی، یک ماده رنگی به نام کلیدوگزانتین Chelidoxanthineاسید کلیدونیک Ac.Chelidoniqueاسیدهای آلی دیگر، املاح معدنی مخصوصاً فسفاتهای کلسیم، منیزیوم و آمونیوم نیز در مامیران وجود دارد.
کلیدونین به فرمول H91 NO5، H2O C02 به صورت بلوریهای سوزنی شکل یا فلس مانند به دست آمده است. کلیدونین، غیرمحلول در آب است. به مقدار کم در اتر و الکل ولی به مقدار زیاد در کلروفرم و روغنها حل می شود. کلریت رین، به فرمول C12 H71 NO4، به صورت بلوریهای بی رنگ متبلور می شود. ماده ای است که به مقدار کم در حلالهای آلی به استثنای کلروفرم حل می گردد و فلئورسنس سبز ایجاد می نماید.
پروتوپین، به فرمول C02 H91 NO5، به صورت گرد سفیدی متبلور می شود. در آب غیر محلول است ولی در کلروفرم و آمونیاک به مقدار زیاد حل می گردد.
کلریت ریت و سانگینارین، دارای سمیت زیاد و اثر تحریک کننده اند.

سیرک

Alliaria Petiolata
ترکیب شیمیای :
کلیه قسمتهای گیاه به حالت تازه دارای موادی نظیر موم، کاروتین، ساپونارین Saponaribne قندهای مختلف مانند ساکارزینتانوز و گلوکزیدی است که تحت اثر میروزین و در مجاورت آب، تجزیه شده، سنه ول الیلیک Senevolallallyiqueسولفورالیل و غیره از آن نتیجه می شود.

ترب Ruphanus Salivos

ترکیب شیمیایی:
ریشه ترب دارای گلوکزیدی است که بر اثر تجزیه تحت اثر آنزیم مخصوص به اسانس و رافانول تجزیه می گردد. دارای 86 تا 93 درصد آب، مقدار کمی مواد قندی، مواد چرب (20/1 تا 90/1 درصد)، مواد ازته، اسید فسفریک و به مقدار بسیار جزئی از مواد نشاسته ای است.
طعم تند آن مربوط به ماده ای به نام سنه ول Senovolاست. دانه ترب دارای ترکیب شیمیایی مشابه به گونه دیگری از این گیاه به نام R.Raphanitrumاست که بدان اشاره می گردد.