فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شقایق یا خشخاش بستانی

ترکیب شیمیای :
گل شقایق دارای الکالوئیدی به نام آردین Rheadineبه فرمول C12 H12 NO6است. این الکالوئید در کاسبرگها و تخمدان گل به مقدار زیادتر وجود دارد. بعلاوه مواد دیگری در گل شقایق نظیر اسید رادیک Ac.Rheadique، اسید پاپاوریک Ac.Papverique، دو ماده رنگی، اسید مکونیک، موسیلاژ، صمغ، قند و غیره یافت می شود. اسیدهای رقیق، دم کرده آن را در حرارت به رنگ قرمز در می آورند. در حالیکه همین دم کرده در مجاور قلیائیات، رنگ قهوه ای و تحت اثر اسید سولفوریک غلیظ، رنگ سبز حاصل می کند.

مامیران

Chlidonium Magus
ترکیب شیمیای :
مامیران دارای الکالوئیدهائی است که بعضی از آنها اثر سمی دارند این اکالوئیدها عبارت از کلیدونین Chelidonineکلریت رین Chelerythrineسانگینارین sanguinasineو پروتوپین Protopineاست. مواد دیگری نظیر موسیلاژ، مواد رزینی، پکتیکی، یک ماده رنگی به نام کلیدوگزانتین Chelidoxanthineاسید کلیدونیک Ac.Chelidoniqueاسیدهای آلی دیگر، املاح معدنی مخصوصاً فسفاتهای کلسیم، منیزیوم و آمونیوم نیز در مامیران وجود دارد.
کلیدونین به فرمول H91 NO5، H2O C02 به صورت بلوریهای سوزنی شکل یا فلس مانند به دست آمده است. کلیدونین، غیرمحلول در آب است. به مقدار کم در اتر و الکل ولی به مقدار زیاد در کلروفرم و روغنها حل می شود. کلریت رین، به فرمول C12 H71 NO4، به صورت بلوریهای بی رنگ متبلور می شود. ماده ای است که به مقدار کم در حلالهای آلی به استثنای کلروفرم حل می گردد و فلئورسنس سبز ایجاد می نماید.
پروتوپین، به فرمول C02 H91 NO5، به صورت گرد سفیدی متبلور می شود. در آب غیر محلول است ولی در کلروفرم و آمونیاک به مقدار زیاد حل می گردد.
کلریت ریت و سانگینارین، دارای سمیت زیاد و اثر تحریک کننده اند.

سیرک

Alliaria Petiolata
ترکیب شیمیای :
کلیه قسمتهای گیاه به حالت تازه دارای موادی نظیر موم، کاروتین، ساپونارین Saponaribne قندهای مختلف مانند ساکارزینتانوز و گلوکزیدی است که تحت اثر میروزین و در مجاورت آب، تجزیه شده، سنه ول الیلیک Senevolallallyiqueسولفورالیل و غیره از آن نتیجه می شود.