فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بادیان ختائی یا انیسون

ترکیب شیمیای :
ماده مؤثر بادیان اسانس آن است که به مقدار 4 تا 5 درصد در میوه وجود دارد علاوه بر اسانس شامل موسیلاژ، قند و غیره است. دانه آن دارای روغن و آلورون می باشد.
اسانس مذکور که از میوه گیاه، با روشهای بسیار ابتدائی در محل رویش تهیه می شود، شباهت زیادی به اسانس انیس سبز دارد. مایعی است بی رنگ یا کمی مایل به زرد که از هر 60 کیلوگرم میوه تازه، به مقدار معادل 2 کیلوگرم بدست می آید. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 980/0 و 990/0 است. این اسانس در گرمای 20 درجه، سه برابر حجم خود با الکل 90 درجه حل می شود.
از برگ این گیاه نیز اسانس گیری می کنند و بطور تقلبی به اسانس میوه می افزایند.
قسمت اعظم اسانس حاصل از بادیان را، آنه تول Anetholتشکیل می دهد که معادل 80 تا 90 درصد اسانس است. بقیه مواد دیگر تشکیل دهنده این اسانس به مقدار کم در آن یافت می شود عبارتند از ترپن ها Terpensپینن ها Pinensاستراگول Estragolسافرول، ترپینئول Terpincol سزکوئی ترین، کاردی نن Cardinenبیزابولن Bisaboleneلیمونن چپ گرد، آلفافلاندرن، آلفادیپانتن Dipantenو غیره.

شقایق یا خشخاش بستانی

ترکیب شیمیای :
گل شقایق دارای الکالوئیدی به نام آردین Rheadineبه فرمول C12 H12 NO6است. این الکالوئید در کاسبرگها و تخمدان گل به مقدار زیادتر وجود دارد. بعلاوه مواد دیگری در گل شقایق نظیر اسید رادیک Ac.Rheadique، اسید پاپاوریک Ac.Papverique، دو ماده رنگی، اسید مکونیک، موسیلاژ، صمغ، قند و غیره یافت می شود. اسیدهای رقیق، دم کرده آن را در حرارت به رنگ قرمز در می آورند. در حالیکه همین دم کرده در مجاور قلیائیات، رنگ قهوه ای و تحت اثر اسید سولفوریک غلیظ، رنگ سبز حاصل می کند.

مامیران

Chlidonium Magus
ترکیب شیمیای :
مامیران دارای الکالوئیدهائی است که بعضی از آنها اثر سمی دارند این اکالوئیدها عبارت از کلیدونین Chelidonineکلریت رین Chelerythrineسانگینارین sanguinasineو پروتوپین Protopineاست. مواد دیگری نظیر موسیلاژ، مواد رزینی، پکتیکی، یک ماده رنگی به نام کلیدوگزانتین Chelidoxanthineاسید کلیدونیک Ac.Chelidoniqueاسیدهای آلی دیگر، املاح معدنی مخصوصاً فسفاتهای کلسیم، منیزیوم و آمونیوم نیز در مامیران وجود دارد.
کلیدونین به فرمول H91 NO5، H2O C02 به صورت بلوریهای سوزنی شکل یا فلس مانند به دست آمده است. کلیدونین، غیرمحلول در آب است. به مقدار کم در اتر و الکل ولی به مقدار زیاد در کلروفرم و روغنها حل می شود. کلریت رین، به فرمول C12 H71 NO4، به صورت بلوریهای بی رنگ متبلور می شود. ماده ای است که به مقدار کم در حلالهای آلی به استثنای کلروفرم حل می گردد و فلئورسنس سبز ایجاد می نماید.
پروتوپین، به فرمول C02 H91 NO5، به صورت گرد سفیدی متبلور می شود. در آب غیر محلول است ولی در کلروفرم و آمونیاک به مقدار زیاد حل می گردد.
کلریت ریت و سانگینارین، دارای سمیت زیاد و اثر تحریک کننده اند.