فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عود الصلیب

ترکیب شیمیایی :
ریشه گیاه دارای تانن و ماده ای به نام په ئونول Paeonolو طبق بررسیهائی که به عمل آمده شامل نوعی گلوکزید مولد اسید سیانیدریک است.
په ئونول، ماده ای است به فرمول C9 H01 O3که به صورت بلوریهای ریز گردمانند و سفید رنگ، به حالت خاصی به دست آمده است. در گرمای 49 درجه ذوب می شود و بوی بسیار معطر و مطبوع دارد. در الکل، اتر و کلروفرم حل می گردد. این ماده در نوعی اسانس در گیاه حالت محلول دارد.

نیلوفر آبی

ترکیب شیمیای :
تمام قسمتهای نیلوفر آبی دارای تانن، اسیدگالیک و املاح مختلف است از دانه و جوانه های گل آن، الکالوئیدی به نام نوفارین Nuphasineیا Nyuplorineبه دست می آید. این الکالوئید که از سموم قلبی است و نخستین بار در سال 1882 توسط دانشمندی به نام Gsuningو سپس در سال 1934 توسط Modra Koawskyو Sicoraskiاز نیلوفر آبی به دست آمده. تحت اثر این ماده، قلب به حال سیستول یا نمیه سیستول می ایستد وجود این ماده در اعضای دیگر گیاه مانند ریزوم آن که به غلط ریشه خوانده می شود در سالهای اخیر، دانشمندان از آزمایشهای مختلفی که از تأثیر مصرف ریزوم این گیاه در حیوانات مختلف به عمل آورده اند، اثر ضد تشنج و آرام کننده آن به ثبوت رسید.

زرشک

ترکیب شیمیای :
برگ و چوب و پوست این گیاه دارای بربرین Berberineبه فرمول C02 H91 NO5است. این الکالوئید در پوست گیاه به مقدار 7/1 درصد ولی در چوب و برگ آن کمتر است.
بربرین که در گیاهان دیگر مانند Canaelensis، Hidrastisنیز یافت می شود، الکالوئیدی است که به صورت بلوریهای سوزنی شکل و زردرنگ متبلور می شود. طعم خیلی تلخ دارد به مقدار کم در آب سرد ولی به مقدار زیاد در آب گرم و الکل حل می گردد.
گل زرشگ دارای الکالوئید دیگری به نام اوکسیاکانتین Oxyacanthineو نوعی اسانس به مقدار بسیار جزئی است.
در جوانه ها و ریشه زرشگ، بعلاوه نوعی قند، مواد رزینی، موسیلاژی، مواد پکتیکی و تان نات وجود دارد. در پوست ریشه، اوکسیاکانتین و یک الکالوئید دیگر به نام بربامین Berbamineپالماتیین Palmatineژاتوریزین Jatrrbizi کلوم بارین Columbarineبر بروبین Berbrubineوجود دارد. میوه زرشک دارای موادی قندی (مجموعاً 67/4 درصد) اسید مالیک (به مقدار حداکثر 62/6 درصد) مواد پکتیک، صمغ و احتمالاً نوعی اسید عطری است.