فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خربق اسود

ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه دارای نوعی ماده رزینی، دو گلوکزید یکی بنام هل له بورین Helleborineیا)Elleborine( به فرمودل C63 H24 O6و دیگری بنام هل له بورئین Helleborenineیا)Elleboneine( است. هل له بورین، نخستین بار توسط Bastickاز گیاه به دست آمد. این ماده اگر تحت اثر اسیدهای رقیق هیدرولیز گردیده تولید گلوکز و ماده ای بنام هل له بورزین Helleboresineآمرت می نماید.
هل له بورین، اگر هیدرولیز شود، موادی به صورت زیر از آن نتیجه می گردد هل له بورین آب - اسیداستیک هل له بورتین گلوکز آرایینوز، هل له بورتین دارای اثر فیزیولوژیکی شبیه دیژیتال است.
دو گلوکزید مذکور، سمیت بسیار دارند و اگر با اسید سولفوریک مجاورت پیدا کند رنگ قرمز کارمن از آنها نتیجه می شود که تدریجاً تمایل به بنفش حاصل می کند.

عود الصلیب

ترکیب شیمیایی :
ریشه گیاه دارای تانن و ماده ای به نام په ئونول Paeonolو طبق بررسیهائی که به عمل آمده شامل نوعی گلوکزید مولد اسید سیانیدریک است.
په ئونول، ماده ای است به فرمول C9 H01 O3که به صورت بلوریهای ریز گردمانند و سفید رنگ، به حالت خاصی به دست آمده است. در گرمای 49 درجه ذوب می شود و بوی بسیار معطر و مطبوع دارد. در الکل، اتر و کلروفرم حل می گردد. این ماده در نوعی اسانس در گیاه حالت محلول دارد.

نیلوفر آبی

ترکیب شیمیای :
تمام قسمتهای نیلوفر آبی دارای تانن، اسیدگالیک و املاح مختلف است از دانه و جوانه های گل آن، الکالوئیدی به نام نوفارین Nuphasineیا Nyuplorineبه دست می آید. این الکالوئید که از سموم قلبی است و نخستین بار در سال 1882 توسط دانشمندی به نام Gsuningو سپس در سال 1934 توسط Modra Koawskyو Sicoraskiاز نیلوفر آبی به دست آمده. تحت اثر این ماده، قلب به حال سیستول یا نمیه سیستول می ایستد وجود این ماده در اعضای دیگر گیاه مانند ریزوم آن که به غلط ریشه خوانده می شود در سالهای اخیر، دانشمندان از آزمایشهای مختلفی که از تأثیر مصرف ریزوم این گیاه در حیوانات مختلف به عمل آورده اند، اثر ضد تشنج و آرام کننده آن به ثبوت رسید.