فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تاج الملوک

ترکیب شیمیای :
تمام قسمتهای گیاه مخصوصاً میوه دانه دار آن، دارای مقدار جزئی از نوعی گلوکزید مولد اسیدسیانیدریک است. در دانه اش علاوه بر گلوکزید مذکور، مواد چرب، امولسین و دیاستازهای مختلف نیز یافت می شود.

خربق اسود

ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه دارای نوعی ماده رزینی، دو گلوکزید یکی بنام هل له بورین Helleborineیا)Elleborine( به فرمودل C63 H24 O6و دیگری بنام هل له بورئین Helleborenineیا)Elleboneine( است. هل له بورین، نخستین بار توسط Bastickاز گیاه به دست آمد. این ماده اگر تحت اثر اسیدهای رقیق هیدرولیز گردیده تولید گلوکز و ماده ای بنام هل له بورزین Helleboresineآمرت می نماید.
هل له بورین، اگر هیدرولیز شود، موادی به صورت زیر از آن نتیجه می گردد هل له بورین آب - اسیداستیک هل له بورتین گلوکز آرایینوز، هل له بورتین دارای اثر فیزیولوژیکی شبیه دیژیتال است.
دو گلوکزید مذکور، سمیت بسیار دارند و اگر با اسید سولفوریک مجاورت پیدا کند رنگ قرمز کارمن از آنها نتیجه می شود که تدریجاً تمایل به بنفش حاصل می کند.

عود الصلیب

ترکیب شیمیایی :
ریشه گیاه دارای تانن و ماده ای به نام په ئونول Paeonolو طبق بررسیهائی که به عمل آمده شامل نوعی گلوکزید مولد اسید سیانیدریک است.
په ئونول، ماده ای است به فرمول C9 H01 O3که به صورت بلوریهای ریز گردمانند و سفید رنگ، به حالت خاصی به دست آمده است. در گرمای 49 درجه ذوب می شود و بوی بسیار معطر و مطبوع دارد. در الکل، اتر و کلروفرم حل می گردد. این ماده در نوعی اسانس در گیاه حالت محلول دارد.