فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شقایق نعمانی

ترکیب شیمیای :
آنمون دارای موادی نظیر آنمونین Anemonineاسید آنمونیک و اسید ایزوآنمونیک است. ماده مؤثره و فعال آنمون، جسمی با حالت مایع و فرار است که به سهولت اکسیده شده باعث پیدایش ماده ای به نام آنمونین به فرمول C01 H8 O4می گردد. این ماده شباهت به کانتاریدین Cantanidiieeدارد و مانند و مانند آن اگر به پوست بدن اثر داده شود، ایجاد طاول می کند. مطالعات دانشمندان نظیر Asahima Eujitaدر سال 1920 نشان داد که جسم فرار مذکور، در آغاز شامل پروتوآنمونین و اسید آنمونیک است بعداً 2 ملکول پروتوآنمونین آن، متراکم گردیده به صورت آنمونین تغییر شکل حاصل می کند.
آنمونین به صورت بلوریهای سوزنی شکل و بی رنگ متبلور می شود. در آب غیر محلول ولی در الکل اتر به مقدار زیاد حل می گردد.
در آنمون مواد دیگری نظیر اسید ایزوآنمونیک، تانن، یک ماده رزینی نوعی ساپونین (طبق مطالعات Luft در سال 1926) یافت می شود. ماده اخیر بطوری که M.Rola(در سال 1937) نشان داد، در گل برگهای آنمون پولساتی به صورت فراوان تر وجود دارد.

تاج الملوک

ترکیب شیمیای :
تمام قسمتهای گیاه مخصوصاً میوه دانه دار آن، دارای مقدار جزئی از نوعی گلوکزید مولد اسیدسیانیدریک است. در دانه اش علاوه بر گلوکزید مذکور، مواد چرب، امولسین و دیاستازهای مختلف نیز یافت می شود.

خربق اسود

ترکیب شیمیایی :
ریشه این گیاه دارای نوعی ماده رزینی، دو گلوکزید یکی بنام هل له بورین Helleborineیا)Elleborine( به فرمودل C63 H24 O6و دیگری بنام هل له بورئین Helleborenineیا)Elleboneine( است. هل له بورین، نخستین بار توسط Bastickاز گیاه به دست آمد. این ماده اگر تحت اثر اسیدهای رقیق هیدرولیز گردیده تولید گلوکز و ماده ای بنام هل له بورزین Helleboresineآمرت می نماید.
هل له بورین، اگر هیدرولیز شود، موادی به صورت زیر از آن نتیجه می گردد هل له بورین آب - اسیداستیک هل له بورتین گلوکز آرایینوز، هل له بورتین دارای اثر فیزیولوژیکی شبیه دیژیتال است.
دو گلوکزید مذکور، سمیت بسیار دارند و اگر با اسید سولفوریک مجاورت پیدا کند رنگ قرمز کارمن از آنها نتیجه می شود که تدریجاً تمایل به بنفش حاصل می کند.