فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برگ بو، درخت برگ بو

Haurus Mobillis
ترکیب شیمیای :
برگ این درخت دارای تانن، یک ماده تلخ، مواد رزینی، پکتیکی و اسانس است. روغن میوه آن بوی بسیار معطر و وزن مخصوص معادل 933/0 دارد و مرکب از کلروفیل، آمیدون، اسانس به مقدار یک درصد و مقدار کمی از نوعی رزین است. الکل سرد، قسمتی از آن را در خود حل می کند و باقیمانده ای که بر جای می ماند عبارت از لورواستئارین (گلیسریدی از اسید لوریک) است که قابلیت تبلور دارد. اسانس آن، رنگ زرد مایل به سبز و وزن مخصوص معادل 915/0 دارد. بوی آن مطبوع است و از مقدار زیادی سینئول، پینن (به مقدار کم)، اوژنول Eugenolو استراگول تشکیل می یابد.

دارچین یا قرفه

Ginnamomom Zylancum
ترکیب شیمیایی :
دارچین سیلان دارای آمیدون، موسیلاژ، تانن، یک ماده رنگی، اکسالات، کلسیم، قند، مانیت، سینامومین، دارچین که تنها قسمت مهم گیاه است به مقدار یک درصد در پوست گیاه مذکور وجود دارد و از تقطیر آن با آب نیز حاصل می شود. این اسانس در صورت تازه بودن، به رنگ زرد و روشن است ولی به مرور زمان به علت اکسیده شدن، به رنگهای زرد طلائی و سپس قهوه ای مایل به قرمز در می آید. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 24/100 و 40/10 است. به مقدار کم در آب ولی بهر نسبتی در الکل 90 درجه، اتر و کلروفرم حل می گردد. بوی آن مطبوع طعمش ملایم و گرم است.
قسمت اعظم این اسانس را الدئیدسینامیک (65 تا 75 درصد) تشکیل میدهد به علاوه دارای 4 درصد از فنلها مخصوصاً اوژنول همراه با فلاندرن، سافرول (به مقدار کم فورفورول و غیره است).

شقایق نعمانی

ترکیب شیمیای :
آنمون دارای موادی نظیر آنمونین Anemonineاسید آنمونیک و اسید ایزوآنمونیک است. ماده مؤثره و فعال آنمون، جسمی با حالت مایع و فرار است که به سهولت اکسیده شده باعث پیدایش ماده ای به نام آنمونین به فرمول C01 H8 O4می گردد. این ماده شباهت به کانتاریدین Cantanidiieeدارد و مانند و مانند آن اگر به پوست بدن اثر داده شود، ایجاد طاول می کند. مطالعات دانشمندان نظیر Asahima Eujitaدر سال 1920 نشان داد که جسم فرار مذکور، در آغاز شامل پروتوآنمونین و اسید آنمونیک است بعداً 2 ملکول پروتوآنمونین آن، متراکم گردیده به صورت آنمونین تغییر شکل حاصل می کند.
آنمونین به صورت بلوریهای سوزنی شکل و بی رنگ متبلور می شود. در آب غیر محلول ولی در الکل اتر به مقدار زیاد حل می گردد.
در آنمون مواد دیگری نظیر اسید ایزوآنمونیک، تانن، یک ماده رزینی نوعی ساپونین (طبق مطالعات Luft در سال 1926) یافت می شود. ماده اخیر بطوری که M.Rola(در سال 1937) نشان داد، در گل برگهای آنمون پولساتی به صورت فراوان تر وجود دارد.