فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

جوز

Myristica Fragrans
ترکیب شیمیایی :
موسکاد دارای آمیدون، مواد آلبومینوئیدی، مواد چرب جامد به مقدار 35 تا40 درصد، اسانس به مقدار 8 تا 15 درصد ورزین است.
اسانس موسکاد، مایعی بیرنگ یا کمی مایل به زرد دارای بوی معطر و طعم گرم و سوزاننده است - در ترکیب آن نیز مخلوطی از پینن، کامفن راست (80 درصد)، دیپانتن، الکلهای ترپنی (لینالول، بورنئول، ترپینئول و ژرانیول) به مقدار 6 درصد کمی اروژنول، سافرانین، میریستین و غیره یافت می شود. وزن مخصوص این اسانس بین 870/0 تا 925/0 می باشد.

برگ بو، درخت برگ بو

Haurus Mobillis
ترکیب شیمیای :
برگ این درخت دارای تانن، یک ماده تلخ، مواد رزینی، پکتیکی و اسانس است. روغن میوه آن بوی بسیار معطر و وزن مخصوص معادل 933/0 دارد و مرکب از کلروفیل، آمیدون، اسانس به مقدار یک درصد و مقدار کمی از نوعی رزین است. الکل سرد، قسمتی از آن را در خود حل می کند و باقیمانده ای که بر جای می ماند عبارت از لورواستئارین (گلیسریدی از اسید لوریک) است که قابلیت تبلور دارد. اسانس آن، رنگ زرد مایل به سبز و وزن مخصوص معادل 915/0 دارد. بوی آن مطبوع است و از مقدار زیادی سینئول، پینن (به مقدار کم)، اوژنول Eugenolو استراگول تشکیل می یابد.

دارچین یا قرفه

Ginnamomom Zylancum
ترکیب شیمیایی :
دارچین سیلان دارای آمیدون، موسیلاژ، تانن، یک ماده رنگی، اکسالات، کلسیم، قند، مانیت، سینامومین، دارچین که تنها قسمت مهم گیاه است به مقدار یک درصد در پوست گیاه مذکور وجود دارد و از تقطیر آن با آب نیز حاصل می شود. این اسانس در صورت تازه بودن، به رنگ زرد و روشن است ولی به مرور زمان به علت اکسیده شدن، به رنگهای زرد طلائی و سپس قهوه ای مایل به قرمز در می آید. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 24/100 و 40/10 است. به مقدار کم در آب ولی بهر نسبتی در الکل 90 درجه، اتر و کلروفرم حل می گردد. بوی آن مطبوع طعمش ملایم و گرم است.
قسمت اعظم این اسانس را الدئیدسینامیک (65 تا 75 درصد) تشکیل میدهد به علاوه دارای 4 درصد از فنلها مخصوصاً اوژنول همراه با فلاندرن، سافرول (به مقدار کم فورفورول و غیره است).