فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کبابه چینی

Piper Cubeba
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسانسی به مقدار 10 تا 18 درصد، یک ماده رزینی اسید به نام اسید کوبه پیک به مقدار یک درصد، یک رزین خنثی به نام کوبه پین به فرمول C02 H02 O6به مقدار 5/2 درصد، روغن ثابت، صمغ، املاح آهکی و غیره است.
کوبه پین، به صورت بلوریهای منشوری شکل و باریک در مجاورت متانول متبلور می گردد. در گرمای 131 - 132 درجه ذوب می شود. در آب تقریباً غیر محلول ولی در الکل، کلروفرم و اتر محلول است. اثر ضدعفونی کننده مجاری ادرار دارد. اسانس آن از تقطیر میوه های خرد شده گیاه که قبلاً به مدت 2 تا 3 روز در آب خیس خورده باشد، تهیه می شود، این اسانس، رنگ مایل به سبز دارد ولی اگر به خوبی تصفیه گردد، به حالت بی رنگ در می آید وزن مخصوص آن بین 910/0 و 913/0 حجم الکل 80 درجه و 2 حجم الکل 90 حل می شود.

جوز

Myristica Fragrans
ترکیب شیمیایی :
موسکاد دارای آمیدون، مواد آلبومینوئیدی، مواد چرب جامد به مقدار 35 تا40 درصد، اسانس به مقدار 8 تا 15 درصد ورزین است.
اسانس موسکاد، مایعی بیرنگ یا کمی مایل به زرد دارای بوی معطر و طعم گرم و سوزاننده است - در ترکیب آن نیز مخلوطی از پینن، کامفن راست (80 درصد)، دیپانتن، الکلهای ترپنی (لینالول، بورنئول، ترپینئول و ژرانیول) به مقدار 6 درصد کمی اروژنول، سافرانین، میریستین و غیره یافت می شود. وزن مخصوص این اسانس بین 870/0 تا 925/0 می باشد.

برگ بو، درخت برگ بو

Haurus Mobillis
ترکیب شیمیای :
برگ این درخت دارای تانن، یک ماده تلخ، مواد رزینی، پکتیکی و اسانس است. روغن میوه آن بوی بسیار معطر و وزن مخصوص معادل 933/0 دارد و مرکب از کلروفیل، آمیدون، اسانس به مقدار یک درصد و مقدار کمی از نوعی رزین است. الکل سرد، قسمتی از آن را در خود حل می کند و باقیمانده ای که بر جای می ماند عبارت از لورواستئارین (گلیسریدی از اسید لوریک) است که قابلیت تبلور دارد. اسانس آن، رنگ زرد مایل به سبز و وزن مخصوص معادل 915/0 دارد. بوی آن مطبوع است و از مقدار زیادی سینئول، پینن (به مقدار کم)، اوژنول Eugenolو استراگول تشکیل می یابد.