فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فلفل سیاه

Piper Nigrum
ترکیب شیمیای :
فلفل دارای 5/1 تا 2 درصد اسانسی با بوی مطبوع ولی با طعم گرم و سوزاننده است. قسمت اعظم این اسانس را نیز فلاندرن و کادی نن تشکیل می دهد. در فلفل علاوه بر اسانس، نوعی رزین محلول در اتر و الکل، با طعمی سوزاننده، یک الکالوئید بنام پی یه رین به فرمول C71 H91 NO3و غیره نیز وجود دارد. مقدار درصد رزین مذکور، در فلفل سفید زیادتر است.

کبابه چینی

Piper Cubeba
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسانسی به مقدار 10 تا 18 درصد، یک ماده رزینی اسید به نام اسید کوبه پیک به مقدار یک درصد، یک رزین خنثی به نام کوبه پین به فرمول C02 H02 O6به مقدار 5/2 درصد، روغن ثابت، صمغ، املاح آهکی و غیره است.
کوبه پین، به صورت بلوریهای منشوری شکل و باریک در مجاورت متانول متبلور می گردد. در گرمای 131 - 132 درجه ذوب می شود. در آب تقریباً غیر محلول ولی در الکل، کلروفرم و اتر محلول است. اثر ضدعفونی کننده مجاری ادرار دارد. اسانس آن از تقطیر میوه های خرد شده گیاه که قبلاً به مدت 2 تا 3 روز در آب خیس خورده باشد، تهیه می شود، این اسانس، رنگ مایل به سبز دارد ولی اگر به خوبی تصفیه گردد، به حالت بی رنگ در می آید وزن مخصوص آن بین 910/0 و 913/0 حجم الکل 80 درجه و 2 حجم الکل 90 حل می شود.

جوز

Myristica Fragrans
ترکیب شیمیایی :
موسکاد دارای آمیدون، مواد آلبومینوئیدی، مواد چرب جامد به مقدار 35 تا40 درصد، اسانس به مقدار 8 تا 15 درصد ورزین است.
اسانس موسکاد، مایعی بیرنگ یا کمی مایل به زرد دارای بوی معطر و طعم گرم و سوزاننده است - در ترکیب آن نیز مخلوطی از پینن، کامفن راست (80 درصد)، دیپانتن، الکلهای ترپنی (لینالول، بورنئول، ترپینئول و ژرانیول) به مقدار 6 درصد کمی اروژنول، سافرانین، میریستین و غیره یافت می شود. وزن مخصوص این اسانس بین 870/0 تا 925/0 می باشد.