فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دارواش یا گی

Viscum Allbum
ترکیب شیمیایی :
گی دارای یک ماده چسبنده به نام ویسین Visicineدر میوه های خود می باشد که در صنعت به مصارف تهیه نوعی چسب به نام گلو Gluمی رسد. برگ آن دارای املاح کلسیم، پتاسیم منیزیوم، اینوزیت به مقدار بسیار جزئی از نوعی الکالوئید، دو ساپونین، یکی اسید (ساپونوئید) و دیگری خنثی یا ساپوتوکسین و همچنین یک گلوکزید است. ماده ای نیز به نام اورسون از گیاه به دست آمده که در آب غیر محلول می باشد ولی در اتر به مقدار کم حل می شود.

فلفل سیاه

Piper Nigrum
ترکیب شیمیای :
فلفل دارای 5/1 تا 2 درصد اسانسی با بوی مطبوع ولی با طعم گرم و سوزاننده است. قسمت اعظم این اسانس را نیز فلاندرن و کادی نن تشکیل می دهد. در فلفل علاوه بر اسانس، نوعی رزین محلول در اتر و الکل، با طعمی سوزاننده، یک الکالوئید بنام پی یه رین به فرمول C71 H91 NO3و غیره نیز وجود دارد. مقدار درصد رزین مذکور، در فلفل سفید زیادتر است.

کبابه چینی

Piper Cubeba
ترکیب شیمیایی :
میوه این گیاه دارای اسانسی به مقدار 10 تا 18 درصد، یک ماده رزینی اسید به نام اسید کوبه پیک به مقدار یک درصد، یک رزین خنثی به نام کوبه پین به فرمول C02 H02 O6به مقدار 5/2 درصد، روغن ثابت، صمغ، املاح آهکی و غیره است.
کوبه پین، به صورت بلوریهای منشوری شکل و باریک در مجاورت متانول متبلور می گردد. در گرمای 131 - 132 درجه ذوب می شود. در آب تقریباً غیر محلول ولی در الکل، کلروفرم و اتر محلول است. اثر ضدعفونی کننده مجاری ادرار دارد. اسانس آن از تقطیر میوه های خرد شده گیاه که قبلاً به مدت 2 تا 3 روز در آب خیس خورده باشد، تهیه می شود، این اسانس، رنگ مایل به سبز دارد ولی اگر به خوبی تصفیه گردد، به حالت بی رنگ در می آید وزن مخصوص آن بین 910/0 و 913/0 حجم الکل 80 درجه و 2 حجم الکل 90 حل می شود.