فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علف هفت بند

Polygonium Avicular
ترکیب شیمیای :
در اعضای مختلف این گیاه، ترکیباتی نظیر مواد رزینی، موم، مواد قندی، موسیلاژ، اسید اکسالیک، اسانس به مقدار کم، سیلیس، گلوکوتان نوئیدهای اکسی متیل آنتراکینون Gl-5xy Mithyanthaquinoneبه حالت آزاد یا ترکیب یافت می شود.

صندل سفید

Santalum Album
ترکیب شیمیایی :
اسانس صندل دارای دو هیدروکربور، یکی بنام سانتالن آلفا Antalen و دیگری بتا است که مقدار آنها جمعاً به 6 درصد می رسد به علاوه دو نوع الکل به مقادیر 90 درصد بنام سانتالول آلفا و بتا دارد که فرمول هر دوی آنها C51 H42 O است با این اختلاف که نوع آلفا دارای مقدار درصد بیشتر و نوع بتا لوویژ است. این مواد با الدئید، سانتالیک یا سانتالال، اسیدسانتالیک، اسیدتره سانتالیک به حالت اتری شده و همچنین مواد مختلف دیگر که بوی اسانس، بیشتر مربوط به آنهاست، همراه است:

دارواش یا گی

Viscum Allbum
ترکیب شیمیایی :
گی دارای یک ماده چسبنده به نام ویسین Visicineدر میوه های خود می باشد که در صنعت به مصارف تهیه نوعی چسب به نام گلو Gluمی رسد. برگ آن دارای املاح کلسیم، پتاسیم منیزیوم، اینوزیت به مقدار بسیار جزئی از نوعی الکالوئید، دو ساپونین، یکی اسید (ساپونوئید) و دیگری خنثی یا ساپوتوکسین و همچنین یک گلوکزید است. ماده ای نیز به نام اورسون از گیاه به دست آمده که در آب غیر محلول می باشد ولی در اتر به مقدار کم حل می شود.