فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

انجبار

Poligonium Bisforta Dremisa
ترکیب شیمیایی :
ریزوم انجبار دارای 30 درصد آمیدون، 10 درصد مواد آلبومینوئیدی، اکسالات کلسیم، قندهای مختلف، مقدار بسیار جزئی از اکسی متیل آنتراکینون، ماده رنگی به نام قرمزانجبار و مقدار نسبتاً زیادی تانن است. تانن آن طبق اندازه گیری های Wattiere(در سال 1920)، بین 15 تا 20 درصد ریزوم خشک می باشد و مرکب از 2 نوع، یکی شبیه تان را تانیا و دیگری شبیه تورمانتی یو، تانن Tormentiello- taninاست. ضمناً مقداری اسید گالیک آزاد و تانن به حالت ترکیب با کاتشین Catechineبه صورت پیروگالول Pyrogallolleنیز در آن وجود دارد.

علف هفت بند

Polygonium Avicular
ترکیب شیمیای :
در اعضای مختلف این گیاه، ترکیباتی نظیر مواد رزینی، موم، مواد قندی، موسیلاژ، اسید اکسالیک، اسانس به مقدار کم، سیلیس، گلوکوتان نوئیدهای اکسی متیل آنتراکینون Gl-5xy Mithyanthaquinoneبه حالت آزاد یا ترکیب یافت می شود.

صندل سفید

Santalum Album
ترکیب شیمیایی :
اسانس صندل دارای دو هیدروکربور، یکی بنام سانتالن آلفا Antalen و دیگری بتا است که مقدار آنها جمعاً به 6 درصد می رسد به علاوه دو نوع الکل به مقادیر 90 درصد بنام سانتالول آلفا و بتا دارد که فرمول هر دوی آنها C51 H42 O است با این اختلاف که نوع آلفا دارای مقدار درصد بیشتر و نوع بتا لوویژ است. این مواد با الدئید، سانتالیک یا سانتالال، اسیدسانتالیک، اسیدتره سانتالیک به حالت اتری شده و همچنین مواد مختلف دیگر که بوی اسانس، بیشتر مربوط به آنهاست، همراه است: