فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ریباس

Rhubarbus
ترکیب شیمیایی :
روبارب های افی سینال دارای تان نوئیدهائی tannoidبا ترکیب شیمیایی درهم، گلوکزیدها و مواد دیگر است.
تان نوئیدهای روبارب طبق تحقیقات Gilson عبارت از کاتشین catechineگلوکوگالین Glucogallneبا گلوکوگالوزید (از تجزیه اش گلوکز و اسید گالیک حاصل می شود) تترارین Tetrarinیا تتراروزید Tetraroside (جسمی است متبلور که بر اثر هیدرولیز، موادی مانند گلوکز، اسید گالیک، اسید سینامیک و رئوسمین Rheosmineمی دهد)، اسیدگالیک آزاد و غیره است.

ترشک

Rumex Acetusa
ترکیب شیمیایی :
ترکیب شیمیایی:
در اعضای مختلف این گیاه اسید اکسالیک به حالت ترکیب با پتاسیم و به صورت بی اکسالات و کوادری اکسالات و یا به حالت آزاد وجود دارد. در شیره گیاه مقدار کمی قند، چربی و ترکیبات آنتراکینون (رومی سین Rumicine یافت می شود. ریشه اش دارای رومی سین و گلوکزیدی است که بر اثر تجربه، گلوکز و اسید کریزوفائیک می دهد دانه اش دارای 7/4 درصد مواد روغنی است.
تاریخچه، قدما از وجود این گیاه و اثرات درمانی آن اطلاع داشته اند ولی در تغذیه از آن استفاده نمی نموده اند مانند آنکه استفاده از آن در آثار دیکوسکورید و پلین ذکر گردیده است. از قرن هفدهم میلادی به بعد از آن در تغذیه استفاده می شده ضمناً استفاده های درمانی متعدد از این تاریخ به بعد از آن به عمل می آمده است مانند آنکه (دسبوز Desbose و رچف روت Rochefrotدر سال 1789 میلادی، شیره تازه گیاه را به عنوان ضدعفونی کننده و تب بر به کار می برده اند Dr.Missa در سال 1775 آنرا در خنثی کردن سموم بعضی نباتات در بدن، مؤثر می دانسته است).

انجبار

Poligonium Bisforta Dremisa
ترکیب شیمیایی :
ریزوم انجبار دارای 30 درصد آمیدون، 10 درصد مواد آلبومینوئیدی، اکسالات کلسیم، قندهای مختلف، مقدار بسیار جزئی از اکسی متیل آنتراکینون، ماده رنگی به نام قرمزانجبار و مقدار نسبتاً زیادی تانن است. تانن آن طبق اندازه گیری های Wattiere(در سال 1920)، بین 15 تا 20 درصد ریزوم خشک می باشد و مرکب از 2 نوع، یکی شبیه تان را تانیا و دیگری شبیه تورمانتی یو، تانن Tormentiello- taninاست. ضمناً مقداری اسید گالیک آزاد و تانن به حالت ترکیب با کاتشین Catechineبه صورت پیروگالول Pyrogallolleنیز در آن وجود دارد.