فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بارهنگ

Plantago Mogor
ترکیب شیمیایی :
برگ و ریشه گیاهان مذکور دارای موسیلاژ، صمغ، اسیدهای آلی، انورتین، امولسین، تانن و گلوکزیدی به نام اکوبین Aucubineبه فرمول C21 H22 O9است. ماده اخیر، تحت اثر امولسین به سهولت تجزیه گردیده گلوکز و یک آگلیگون Aglyconeاز آن حاصل می شود که ترکیب شیمیائی آن هنوز بطور دقیق معلوم نشده است، در خاکستر گیاهان مذکور، املاح مختلف سدیم، پتاسیم، منیزیوم و غیره بطور فراوان مشاهده می گردد.

اسفناج

Spinacia Oberasia
ترکیب شیمیایی :
اسفناج تازه دارای 93 درصد آب، مواد آلبومینوئیدی، مواد چرب، مواد قندی، کلروفیل، لستین، سکرتین Cecretineید، فسفر، آهن، ارسنیک، املاح پتاسیم و کلسیم، مخصوصاً اکسالات هاست. اسفناج را از نظر ترکیب و تأثیری که در بدن می نماید، می توان شبیه Oxaline(ترشک) دانست.

ریباس

Rhubarbus
ترکیب شیمیایی :
روبارب های افی سینال دارای تان نوئیدهائی tannoidبا ترکیب شیمیایی درهم، گلوکزیدها و مواد دیگر است.
تان نوئیدهای روبارب طبق تحقیقات Gilson عبارت از کاتشین catechineگلوکوگالین Glucogallneبا گلوکوگالوزید (از تجزیه اش گلوکز و اسید گالیک حاصل می شود) تترارین Tetrarinیا تتراروزید Tetraroside (جسمی است متبلور که بر اثر هیدرولیز، موادی مانند گلوکز، اسید گالیک، اسید سینامیک و رئوسمین Rheosmineمی دهد)، اسیدگالیک آزاد و غیره است.