فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اسفرزه

Plan Tago Psyllium
ترکیبات شیمیایی:
قسمتهای مختلف گیاه مذکور دارای گلوکزیدی به نام اکوبین Acubinو نوعی هیدرات کبن صمغ دار به نام کزیلین Xylineبه فرمول C63 H55 O92(طبق بررسیهای Tollons ) است. غشای دانه گیاه مذکور، لعاب فراوان دارد بطوری که با قرار گرفتن دانه ها در آب پوسته خارجی آنها متورم گردیده، پس از پاره شدن لعاب از آنها خارج می شود.

بارهنگ

Plantago Mogor
ترکیب شیمیایی :
برگ و ریشه گیاهان مذکور دارای موسیلاژ، صمغ، اسیدهای آلی، انورتین، امولسین، تانن و گلوکزیدی به نام اکوبین Aucubineبه فرمول C21 H22 O9است. ماده اخیر، تحت اثر امولسین به سهولت تجزیه گردیده گلوکز و یک آگلیگون Aglyconeاز آن حاصل می شود که ترکیب شیمیائی آن هنوز بطور دقیق معلوم نشده است، در خاکستر گیاهان مذکور، املاح مختلف سدیم، پتاسیم، منیزیوم و غیره بطور فراوان مشاهده می گردد.

اسفناج

Spinacia Oberasia
ترکیب شیمیایی :
اسفناج تازه دارای 93 درصد آب، مواد آلبومینوئیدی، مواد چرب، مواد قندی، کلروفیل، لستین، سکرتین Cecretineید، فسفر، آهن، ارسنیک، املاح پتاسیم و کلسیم، مخصوصاً اکسالات هاست. اسفناج را از نظر ترکیب و تأثیری که در بدن می نماید، می توان شبیه Oxaline(ترشک) دانست.